| Okuma Süresi: < 1
|

İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENLERİYLE UZUN SÜRE İŞE GELMEMESİ HALİNDE İŞVEREN, İŞ AKDİNİ DERHAL FESHEDEBİLİR

AV. YAĞMUR YEŞİLYURT

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu 09.05.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 2017/9E., 2018/10K. ve 19.10.2018 tarihli kararı ile İşçinin sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan işe devamsızlığının bildirim süresine eklenecek altı haftayı aşması, işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi için yeterli olup fesih için savunma alınmasına gerek olmadığını” belirterek Yargıtay Daireleri arasındaki görüş ayrılığını giderdi.

 

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 4857 Sayılı İş Kanunun 25. Maddesinde aynen şu şekilde düzenlenmiştir; “işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.”

Yargıtay Daireleri arasında “sağlık nedenleriyle derhal fesihlerde, işçiden savunma alınmasının gerekip gerekmediği “hususunda görüş ayrılıkları bulunmaktaydı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2015 yılından itibaren verdiği kararlarda iş sözleşmesinin derhal feshinde işçiden savunma alınması gerektiği görüşündeyken, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi işverence derhal fesihte işçiden savunma alınmaması gerektiği görüşünü benimsemekteydi. Daireler arasında verilen kararlardaki içtihat aykırılığını gidermek amacıyla Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, sağlık nedeniyle bekleme süresini aşan işe devamsızlığının bildirim süresine eklenecek 6 haftayı aşması nedeniyle işverenin savunma almadan iş sözleşmesini derhal feshedebileceğini belirterek içtihatların birleştirilmesi sonucuna vardı.

 

Bu karar ile birlikte, işveren, 6 aydan az süre çalışan işçi için 2 hafta, 6 aydan 1.5 yıla kadar çalışan işçi için 4 hafta, 1.5 yıldan 6 yıla kadar çalışan işçi için 6 hafta ve 3 yıldan daha fazla süre ile çalışan işçi için 8 hafta olan bildirim sürelerine ek olarak devamsızlığın 6 haftayı aşması halinde işçinin iş akdini savunma almaksızın derhal feshedebilecek.