| Okuma Süresi: < 1
|

İLGİLİ KİŞİNİN CEP TELEFONU NUMARASININ VERİ İŞLEME ŞARTINA DAYANMADAN İŞLENMESİ VE REKLAM/BİLGİ AMAÇLI ARANMASI İLE İLGİLİ KARARI

ADEM AKKIR

Karar: İlgili kişinin, bir yatırım şirketi tarafından reklam/bilgilendirme amaçlı aranması veri sorumlusuna başvurduğu; veri sorumlusundan yeterli yanıt alamaması nedeniyle veri sorumlusu hakkında gereğinin yapılmasını talep ettiği başvurusunun incelenmesi neticesinde,

Şirketin şikayetçinin telefon numarasını ilgilinin açık rızası olmaksızın işlemesi ve ilgilinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesinin mümkün olduğu KVKK m.5/f2’de yer alan hallerin bulunmadığı anlaşıldığından Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen “Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek” yükümlülüğünü yerine getirmediği anlaşılan veri sorumlusu şirket hakkında, Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında 75.000 TL idari para cezası uygulanmasına
Şikayetçinin Şirketin bir pazarlama personelinin başka bir şirkette çalışırken müşterisi olması nedeniyle, bu personelin yeni işyeri olan Şirkete bu verileri aktardığına ilişkin Şirketin iddialarına ilişkin olarak; Şikayetçinin Türk Ceza Kanununun 136 ncı maddesi hakkında bilgilendirilmesine,
Şikayetçinin Şirketi muhatap başvurusunda yer alan kişisel verilerinin kimlerden ne şekilde elde edildiğine dair bilgi talebine Şirketçe cevap verilmemiş olması nedeniyle KVKK’ya uyum konusunda uyarılmasına ve şirketin şikayetçiye bilgi vermesi yönünde talimatlandırılmasına
karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 08/07/2019

Karar No: 2019/204

Karar Linki: https://kvkk.gov.tr/Icerik/5517/2019-204