| Okuma Süresi: 9 Dakika
|

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ – SORU VE CEVAPLAR

ADEM AKKIR STJ. AV. ÇAĞLA SİVRİKAYA

 1. TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK VE YÖNETMELİKTE GEÇEN İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ KİMLERİ KAPSAR?

 

Mal ve hizmet tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak veya bunları başkaları adına yapmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla her türlü ticari iletişim yapan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

 

 1. TİCARİ İLETİLER NELERDİR?

Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletilerdir.

 

 1. KAPSAM DIŞI HALLER NELERDİR?

– Elektronik Haberleşme Kanunu’na tabi işletmecilerin abone ve kullanıcılarına; münhasıran kendi mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla gönderdiği ticari elektronik iletiler,
– Özel eğitim kurumlarının öğrenci ve velilerine yaptığı gönderimler,
– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletiler,
– Radyo ve televizyon yayıncılığı yapan kuruluşlarca, kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla yapılan yayın hizmetlerine ilişkin bilgilendirme iletileri,
– Devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gönderdikleri iletiler.

 1. TİCARİ İLETİŞİM NE DEMEKTİR?

Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, meslekî veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişimi ifade etmektedir.

 1. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) NEDİR?

Ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan sistem olup, Yönetmelik’e eklenen hükümler ile birlikte; belirlenen istisnalar dışında alıcının onayı olmadan ticari ileti gönderilemeyeceği, izin dahilinde gönderilen iletilerde ise, alıcılara ret imkânı sağlanması gerektiği belirtilmiştir.[1]

 1. İYS NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

İYS; hizmet sağlayıcıların arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikayet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikayetlerini ve şikayete konu iznin durumunu görüntüleyebilecekleri, internet portal, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, tüm izinleri zaman damgası ve elektronik imza ile kayıt altına alıp güvenlik standartları dahilinde saklayacak ulusal ortak veri tabanı sistemidir.[2]

Ticari elektronik ileti gönderimi yapan tüm hizmet sağlayıcılar, almış oldukları iletişim izinlerini İleti Yönetim Sistemi’ne yükleyecek, böylelikle tüm ticari elektronik ileti izinleri bir çatı altında toplanabilecektir. Bu ileti izinleri; pazarlama, promosyon, kampanya, indirim, hediye reklam vb. içerikli ticari elektronik iletilere ilişkin olarak alınacak izinlerdir ve hizmet sağlayıcılarının müşterilerine yönelik aramalarına, mesajlarına ve e-posta gönderimlerine yöneliktir. Kısacası, bu mecralar kullanılarak kurulan tüm iletişimler, İYS kapsamında ileti iznine tabi olmaktadır.

 1. İYS HİZMETİ NASIL VERİLİR VE NEREDEN İZİN ALINIR?

Bakanlıkça ticari elektronik ileti yönetim sistemini kurmakla yetkilendirilen kuruluş; onay ve ret bilgilerinin İleti Yönetim Sistemi’ne kaydedilmesi, İleti Yönetim Sistemi üzerinden onay alınması, reddetme hakkının kullanılması, ticari elektronik ileti şikayetlerinin alınması, raporlanması, şikâyet sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesi ve aracı hizmet sağlayıcıların sistemi kullanması amacıyla teknik altyapıyı hazırlayacak ve Ticaret Bakanlığı’nın erişimine açacaktır.

 

İleti Yönetim Sistemi, 15 Ocak 2020 tarihi itibariyle de hizmet sağlayıcıların izin girişine açılacak ve kısa bir süre içinde iys.org.tr üzerinden ön başvuru yapılabilecektir. Başvuru esnasında girilen bilgi ve belgeler kontrol edildikten sonra doğrulanır ve hesap kullanıma açılır. Ayrıca; hesap açıldıktan sonra da, mevcut izinlerin 1 Haziran 2020 tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 

İYS hizmetinin alınabilmesi noktasında:

 

– Hizmet sağlayıcı tüzel kişi ise; vergi kimlik numarası, şirket unvanı, MERSİS numarası ve fatura adresi, firma unvanı ve yetkililerinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, tescilli marka bulunuyorsa marka tescil belgeleri (zorunlu değil) ve ıslak imzalı İleti Yönetim Sistemi Hizmet Sözleşmesi gerekmektedir.

 

– Hizmet sağlayıcı gerçek kişi ise; imzaya yetkili kişinin bilgileri, söz konusu belgeleri sağlama koşuluyla, MERSİS numarası yerine T.C. kimlik numarası, imza sirküleri ya da imza beyannamesi gerekmektedir. Ayrıca, imza yetkilisinin T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası ve e-posta adresi gereklidir.
İYS hizmetinden acılıların(vatandaşların) ve kamunun yararlanma tarihi -İleti Yönetim Sistemi’nin alıcılara ve kamuya açılma tarihi- ise, 1 Haziran 2020’dir.

 

İYS hizmetinden operatörlerin ve STH’ların yararlanma tarihi ise, 1 Eylül 2020’dir.

 

 1. HİZMET SAĞLAYICILARI AÇISINDAN İYS NASIL İŞLEYECEK?

Hizmet sağlayıcıları açısından İYS’nin nasıl işleyeceği hususuna değinmeden önce, belli başlı kavramları açıklamak gerekirse,
Hizmet Sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişidir. [3]
Ticari Elektronik İleti: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletilerdir. [4]
Hizmet sağlayıcılar tarafından ticari elektronik iletilerin gönderilebilmesi için, alıcıların onayı gerekmektedir. Ancak; Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında onay gerektirmeyen durumlar da söz konusu olabilmektedir. Bunlar:
“(1) Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.
(2) Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde herhangi bir mal veya hizmet özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz.
(3) Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafların 9 uncu maddede yer alan reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez.
(4) Sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan şirketlerce müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderilen ticari elektronik iletiler için onay alınması zorunlu değildir.[5]

 

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile eklenen hükümler;

 

“(5) Birinci, ikinci ve dördüncü fıkralar kapsamında ileti gönderilmesi halinde İYS üzerinden kontrol yapılmaz.
(6) Üçüncü fıkra kapsamında ileti gönderilmesinden önce tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adresleri hizmet sağlayıcı tarafından İYS’ye kaydedilir ve İYS üzerinden alıcıların ret hakkını kullanıp kullanmadığı kontrol edilir.

 

Sonuç olarak; yukarıdaki madde kapsamına giren ticari elektronik iletilerin gönderilebilmesi için, alıcıların onayı gerekmemektedir.
Hizmet sağlayıcıların, İleti Yönetim Sistemi dışında aldıkları onay ve ret bildirimlerini, web ara yüzü veya teknik entegrasyon aracılığıyla İleti Yönetim Sistemi’ne 24 saat içinde iletmeleri gerekmektedir.[6]

 1. HİZMET SAĞLAYICILAR ONAYLARI NASIL ALACAK?

Onay; yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Onayda, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresi yer alır.  Fiziki ortamda alınan onayda, onayı verenin imzası aranır. Şikayet olduğu hallerde ispat yükü Hizmet Sağlayıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı aittir. Hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcı onay kayıtlarını, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklayacak ve talep edilmesi halinde bu kayıtlar Bakanlık’a sunacaktır.
Onayın elektronik ortamda alınması durumunda, onayın alındığı bilgisi, reddetme imkânı da tanınmak suretiyle, alıcının elektronik iletişim adresine 24 saat içinde (Değişin yönetmelik ile yürürlük tarihi 01.09.2020’dir.) iletilir. “İYS üzerinden alınan onaylarda ise olumlu irade beyanı ve elektronik iletişim adresi yer alır. İYS üzerinden alınan onaylara bu fıkra hükümleri uygulanmaz.” (Değişen yönetmelik ile yürürlük tarihi 01.09.2020’dir.) Alıcının elektronik iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulamaz.

 

Onay; abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin içeriğine dahil edilerek alınıyorsa sözleşmenin sonunda, olumlu irade beyanından veya imzadan önce, ticari elektronik ileti kenar başlığı altında, reddetme imkânı da tanınarak en az on iki punto ile yazılarak alınır.

 

Acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay; bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya marka ile sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilir.

 

Hizmet sağlayıcı aldığı onayı, kendi mal veya hizmetleri ile birlikte olmak kaydıyla promosyon olarak sunulan mal ve hizmetler için de kullanabilir. Ancak bu promosyon ilişkisinin bir sözleşmeye bağlı olma şartı aranır.

 

Onay metninde, olumlu irade beyanı önceden seçilmiş olarak yer alamaz.

 

Hizmet sağlayıcı, alıcıdan ticari elektronik ileti onayı vermesini, sunduğu mal ve hizmetin temini için ön şart olarak ileri süremez.

 

Onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya aittir.

 

“İYS üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya aittir.” (Değişen yönetmelik ile yürürlük tarihi 01.09.2020’dir)
“İYS üzerinden alınmayan onaylar, hizmet sağlayıcı tarafından üç iş günü içinde İYS’ye kaydedilir.” (Değişen yönetmelik ile yürürlük tarihi 01.09.2020’dir.)
“İYS’ye kaydedilmeyen onaylar geçersiz kabul edilir.” (Değişen yönetmelik ile yürürlük tarihi 01.09.2020’dir.)

 1. ARACI HİZMET SAĞLAYACILARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER NELERDİR?Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sağlayıcı için öngörülen yükümlülüklerin ifasına yönelik teknik imkân tanır. Değişen Yönetmelik ile birlikte 01.09.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere aracı hizmet sağlayıcı;

– Hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
– Hizmet sağlayıcı başkaları adına, onların mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermek için onay alamaz.

 

–  Ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin sistemini İYS ile uyumlaştırmak zorundadır.

 

– İYS’ye kayıt olmayan hizmet sağlayıcılara ait ticari elektronik iletilerin gönderimini başlatmaz.

 

– Hizmet sağlayıcının talimatı doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderimini başlatan aracı hizmet sağlayıcı, ileti gönderimine başlamadan önce İYS üzerinden alıcıların onayının olup olmadığını kontrol eder ve İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ileti gönderimini başlatmaz.

 

– Hizmet sağlayıcıları; onay gerektirmeyen hallere ilişkin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları kapsamında ileti gönderiminde bulunmak istemesi halinde aracı hizmet sağlayıcı tarafından bu yönde beyan alınır.

 

– Aracı hizmet sağlayıcı, alıcıların abonelik hattını kapatmaları halinde İYS’ye bu durumu bildirir.

 1. VATANDAŞLAR ve DİĞER ALICILAR AÇISINDAN İYS NASIL İŞLEYECEK?

Vatandaşlar, onay veya ret işlemini İleti Yönetim Sistemi Web, İleti Yönetim Sistemi Mobil, çağrı merkezi, kısa numara, kısa link ve e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. Böylelikle hangi hizmet sağlayıcılara izin verdiklerini İYS üzerinden görüntüleyebileceklerdir.
Hizmet sağlayıcı getirilen yeni düzenleme ile alıcının ret bildiriminde bulunabilmesi için kendisi tarafından sağlanan ya da İYS tarafından sunulan müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresine ticari elektronik iletide yer vermek zorunda olacaktır. Hizmet sağlayıcı, kendisine iletilen ret bildirimlerini üç iş günü içinde İYS’ye bildirmek zorunda olacaktır. Alıcı reddetme hakkını İYS üzerinden de kullanabilecektir. (Değişen yönetmelik ile yürürlük tarihi 01.09.2020’dir.)
İYS kapsamında, alıcılara, verdiği onayı geri alma ve şikâyet hakları da verilmektedir. Alıcı istediği zaman verdiği onayı geri alabileceği gibi -çıkış hakkı-; İleti Yönetim Sistemi Web, İleti Yönetim Sistemi Mobil, çağrı merkezi veya e-Devlet kapısı üzerinden elektronik iletilere ilişkin şikâyette bulunabilecektir. Yapılan şikâyet sonuçlandığında, hizmet sağlayıcılara ve vatandaşlara şikayetin sonucuyla ilgili bilgi verilecektir.
Operatörler ise; hizmet sağlayıcılar tarafından gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin alıcıların onayı olup olmadığı noktasında, İleti Yönetim Sistemi üzerinden sorgulama yapıp, sadece izin vermiş alıcılara gönderim yapabileceklerdir. Bunun sonucunda doğal olarak, çıkış hakkını kullanmış olan alıcılara bu iletiler gönderilemeyecektir.
“Bütün bu süreçlerin işletilmesi için İYS sistemi kurmaya bakanlıktan izin alan Kuruluş, onay ve ret bilgilerinin İYS’ye kaydedilmesi, İYS üzerinden onay alınması, reddetme hakkının kullanılması, ticari elektronik ileti şikâyetlerinin alınması, raporlanması, şikâyet sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesi ve aracı hizmet sağlayıcıların sistemi kullanması amacıyla teknik altyapıyı hazırlar ve Bakanlığın erişimine açar.” (Değişen yönetmelik ile yürürlük tarihi 01.09.2020’dir.)

I.  İZİNSİZ VEYA ONAYI ALINMIŞ TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER YÖNÜNDEN ŞİKAYET VE DENETİM  PROSEDÜRÜ NASILDIR?

Hizmet sağlayıcılar tarafından, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında alıcılara gönderilecek olan ticari elektronik iletiler, şikâyete ve denetime tabi tutulmuştur. Böylelikle İleti Yönetim Sistemi’nin amacına/kapsamına uygun şekilde işlevselliğini sürdürmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

 

 

 1. ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

Şikayetçi, ancak kendisine ait elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletilere ilişkin ve ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde şikâyette bulunabilir. Şikâyet başvuruları elektronik ortamda e-Devlet kapısı, İYS veya Bakanlığın internet sitesi üzerinden veyahut yazılı olarak şikayetçinin ikametgahının bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne yapılır.

 

Ticari elektronik iletilere ilişkin şikâyet başvurularında aşağıdaki hususlar aranır:

 

– Ticari elektronik ileti kısa mesaj yoluyla gönderilmiş ise; şikayetçinin T.C. kimlik numarası, telefon numarası, abonesi olduğu GSM operatörünün adı, iletiyi gönderenin numarası, bu numaranın bulunmaması halinde marka ve işletme adı gibi alfa numerik bilgisi, iletinin gönderilme tarihi, saati ve iletinin görsel bir örneği ile şikayetçinin tacir olması halinde MERSİS numarası, esnaf olması halinde bu durumu belirten ibare yer alır.

 

– Ticari elektronik ileti elektronik posta yoluyla gönderilmiş ise; şikayetçinin T.C. kimlik numarası, elektronik posta adresi, şikayetçiye elektronik posta hizmeti sağlayan işletmenin adı, iletiyi gönderenin elektronik posta adresi, iletinin gönderilme tarihi, saati ve içeriği ile şikayetçinin tacir olması halinde MERSİS numarası, esnaf olması halinde bu durumu belirten ibare yer alır. İletinin görsel bir örneği başvuruya eklenir.

 

– Sesli arama yoluyla ticari ileti alıcıya ulaştırılmışsa; şikayetçinin T.C. kimlik numarası, telefon numarası, abonesi olduğu GSM veya sabit hat operatörü adı, iletiyi gönderenin numarası, bu numaranın alınamaması halinde marka ve işletme adı, iletinin gönderilme tarihi, saati ve konusu şikayetçinin tacir olması halinde MERSİS numarası, esnaf olması halinde bu durumu belirten ibare yer alır.

 

– Diğer elektronik iletişim araçları ile ticari ileti alıcıya ulaştırılmışsa; iletişim aracının türüne bağlı olarak, yukarıda belirtilen bilgilerden uygun olanlara yer verilir.

 

Yukarıda bahsi geçen şartları taşımayan şikâyet başvuruları, il müdürlüğünce işleme konulmaz.
İl müdürlüğüne ulaşan şikâyet başvuruları öncelikle İleti Yönetim Sistemi -İYS- üzerinden ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonrasında il müdürlüğü tarafından konuya ilişkin bilgi ve belgeler ilgilisinden temin edilerek şikâyet sonuçlandırılır. Şikâyet başvurusuna ilişkin yerinde denetim ise, ancak gerekli hallerde, il müdürlüğünce denetim için görevlendirilen personel tarafından yapılır.
İl müdürlüğü tarafından söz konusu şikâyet başvurusu ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeleri, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı, bu talebin tebliğinden itibaren on beş gün içinde teslim etmekle yükümlüdür. Bu süre, gerektiğinde, ilgili hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcının talebi üzerine il müdürlüğünce bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on beş gün uzatılabilir. Ancak; bu sürenin sonunda da talep edilen bilgi ve belgelerin teslim edilmemesi halinde, şikayet başvurusu sırasında il müdürlüğüne sunulan bilgi ve belgeler üzerinden idari işlem tesis edilir.

 

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, aracı hizmet sağlayıcıya, talep edilen bilgi ve belgeleri İleti Yönetim Sistemi -İYS- üzerinden sunma imkânı tanınmıştır. Yönetmelik’e eklenen söz konusu fıkraya göre; hizmet sağlayıcının talimatı doğrultusunda ileti gönderimini başlatan aracı hizmet sağlayıcı, şikayet başvurularına konu iletilere ilişkin bilgi ve belge taleplerini İleti Yönetim Sistemi -İYS- üzerinden on beş gün içerisinde yanıtlayabilecek.

 

 1. DENETİM PROSEDÜRÜ

Hizmet sağlayıcıların, aracı hizmet sağlayıcıların ve Kuruluşun -Ticaret Bakanlığınca ticari elektronik ileti yönetim sistemini kurmakla yönlendirilen kuruluş- Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasıan Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında gerçekleştirdiği faaliyet ve işlemlerini denetlemekle, Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) yetkilidir.

 

Bakanlıkça denetim kapsamında, denetim elemanları görevlendirilir. Bu denetim elemanları, Yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığı yetkisine giren hususlarla ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve defterleri istemeye, bunları incelemeye, örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkilidir. İlgililer; istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarını, bunların örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve gerekli yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

 

Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları, ticari elektronik iletileri gönderen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının abonelik bilgileri ile gerekli bilgi ve belgeleri ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerden istemeye yetkilidir.

 

Değişikliklerin işlenmiş olduğu Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik metni için:

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20914&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Ticari%20Elektronik

 

Yönetmelik’te değişiklik yapan ve 04.01.2020 tarihinde yayımlanan Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik metni için:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200104-2.htm

 


[1] https://iys.org.tr/iys/nedir

[2] https://iys.org.tr/

[3] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200104-2.htm

[4] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200104-2.htm

[5] Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Madde 6

[6] https://iys.org.tr/hizmet-saglayicilar