| Okuma Süresi: < 1
|

İDARİ YARGILAMA USULUNDE İSTİNAF KANUN YOLU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

STJ. AV. EBRU CEYHAN

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılması teklif edilen değişiklik ile dosyaların incelenmesi usulünde farklılığa gidilmiştir.  2577 sayılı Kanunun dosyaların incelenmesi maddesi ile idari yargılama usulünde dosyaların incelenmesi usulü düzenlenmekte olup Danıştay, bölge idare mahkemeleri ile idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara ait her türlü incelemeyi kendiliğinden yapacağını ve  Mahkemelerin belirlenen süre içinde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebileceklerini düzenlemektedir. Tasarı metinle işbu maddenin 6. Fıkrasına yapılan ekleme ile bölge idare mahkemelerindeki istinaf kanun yolu incelemelerinde daire başkanına yukarıda bahsi geçen bilgi ve belgelerin istenmesi ve ek süre verilmesine ilişkin karar alma yetkisi tanınmıştır.

 

2577 sayılı Kanun’un yürütmenin durdurulmasını düzenleyen 27. Maddesinde yapılan ekleme ise oldukça önemlidir. Şöyle ki yürütmenin durdurulması istemleri hakkında kararlarına karşı itirazda bulunulduktan sonra itiraz edilen merciler dosyanın kendilerine gelmelerinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundalar. Yeni düzenleme ile dosyadaki mevcut bilgi ve belgelere göre karar verilememesi halinde itiraza konu karar kaldırılarak eksiklikler tamamlandıktan sonra yeni bir karar verilmek üzere dosya dairesine veya mahkemesine gönderilecektir.

 

Yeni tasarı ile idari yargılamada istinaf kanun yolu için İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş olsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Mevcut halinde başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş ise mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine gidilememektedir.

 

Temyiz ve istinaf incelemesi sırasında yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar kesindir.