| Okuma Süresi: < 1
|

HESAP İŞLETİM ÜCRETİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKMÜ İPTAL EDİLDİ


Danıştay 15. Dairesi 2014/9570 E. 2018/1194 K. Sayılı kararı ile bankaların “hesap işletim ücreti” almasını düzenleyen yönetmelik hükmünü iptal etti. Yüksek Mahkeme , tüketiciden alınacak ücret, masraf ve komisyonlar BDDK tarafından belirlenirken, kanunun ruhuna ve tüketicinin korunması amacına uygunluğunun denetlenmesinin önem arz ettiğini belirtmiştir. Kararda, her ne kadar BDDK tarafından dosyaya sunulan beyanda “bu ücretin, hesabın işletilmesinden kaynaklanan bir ücret olarak hesaba ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması, kontrolü ve sürdürülmesinden kaynaklanan masraflar” olarak tanımlansa da “hesap işletim ücreti” ile ilgili dava konusu yönetmelikte açık bir tanım yapılmadığı, davalı tarafın savunmasındaki hususların hesap işletim ücretine dayanak olamayacağı belirtilmiştir. Açıkça sebebi gösterilip niteliği ortaya konulamayan ‘hesap işletim ücreti’ alınmasını öngören düzenlemenin, yönetmeliğin dayanağı olan 6502 sayılı Kanun’un 4/3. maddesi ile bu konuda yerleşik yargı kararları çerçevesinde ücret, komisyon ve masrafların haklı, makul ve belgeli olması gerektiği kriterlerine aykırılık teşkil ettiği karara bağlanmıştır.