| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

HAVACILIK VE BİLGİ YÖNETİMİ PERSONELİ LİSANS VE DERECELENDİRME YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

STJ. AV. SEDA ARICI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ PERSONELİ LİSANS VE DERECELENDİRME YÖNETMELİĞİ” 14.06.2017 tarih ve 30096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik, “Türkiye hava sahası içinde havacılık bilgi yönetim hizmetlerini yürüten AIM personeline lisans ve derece verilmesine ilişkin gereklilikleri, lisanslarının yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemek” amacıyla hazırlanmış olup Türkiye hava sahası içinde havacılık bilgi yönetim hizmetlerinde görev yapan AIM personelini, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarını ve Genel Müdürlüğü kapsayacaktır.

Yönetmelik 14.10.1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 41, 46 ve 95. maddeleri ile 10.11.2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 4, 10 ve 22. Maddelerine dayanılarak hazırlanmış olup; Yönetmelik ile Genel Müdürlüğe AIM personeli seçimi, eğitimi, lisans ve derecelerinin verilmesi hususunda denetim yetkisi tanımıştır. Lisans için, AIM personelinin AIM kursu ve işbaşı eğitimini başarı ile tamamlayıp birimi için gerekli çalışma saatlerini doldurması ve Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilecek sınavda başarılı olması gerekmektedir. Bununla birlikte, bu koşulları sağlayan AIM personelinin mesleğini icra edebilmesi için çalıştığı birimde geçerli derecelerden en az birine sahip olması gerekir.

 

Yönetmelik hükümlerine göre, AIM Personelinin Görev ve Sorumlulukları şunlardır:

–    Geçerli bir AIM lisansına ve sağlık kurulu raporuna sahip olmak;

–    Lisansında işlenmiş derecelerin verdiği yetkilere uygun şekilde hizmeti yerine getirmek;

–    Mesleki yeterlilik konusunda kuşku oluşması durumunda, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı tarafından kendisine bildirilen usullere uymak;

–    Sahip olduğu derece veya derecelerin verdiği yetkiyi kullanmak;

–    AIM hizmeti vermesine engel olabilecek her türlü sağlık sorununu AIM ekip sorumlusuna bildirmek;

–    AIM hizmetinin ifasına ilişkin yaşanılan ve hava seyrüsefer emniyetine etki eden her türlü olayı görev rapor formlarına kaydetmek ve üstlerini durumdan haberdar etmek.

-Belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmemesi neticesinde Genel Müdürlük tarafından şu hallerde AIM personelinin lisansını askıya alma veya iptal etme hakkı bulunmaktadır:

–    Tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık kurulu raporu ile görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmadığını belgeleyen sağlık kurulu raporunun, lisans sınavına girdiği tarihten itibaren en az 6 ay süre ile geçerli olmaması;

–    Derece edinme veya yenileme sınavında başarısız olunması;

–    Görevin ifası bakımından ihmalkarlık, sorumsuzluk, dikkatsizlik ve/veya mesleki kusur sonucu can ve mal emniyetinin ihlal edildiğinin komisyonca tespit edilmesi;

–    Görev disiplinine uyulmaması, lisans ve derece almaktan kaçınılması.