| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

GYO VE GYF İÇİN KURUMLAR VERGİSİ UYGULANMASI NETLİK KAZANDI

BERK AKKAYA

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bugün (01.12.2017) tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapan Tebliğ (“Tebliğ”) yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklikler ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) ve Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) hakkındaki düzenlemeler işbu tebliğe işlenmiş ve mevcuttaki bazı tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan bu düzenleme vesilesi ile GYO ve GYF için mevcuttaki duruma ve gelen değişikliklere aşağıda yer verilmiştir. Özellikle portföyü altyapı yatırım ve hizmetleri gibi diğer varlık ve haklardan oluşan yatırım fon veya ortaklıklarının Kurumlar Vergisi’nden istisna tutulmayacağına ilişkin düzenlemeler Tebliğ ile detaylandırılmıştır.

 

-GYO’lar kurulma imkanı şu an mülga haldeki 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda 29.04.1992 tarihinde yapılan değişiklik ile gelmiştir.

 

-Zaman içerisinde farklı tanımlamalar yapılmış olmakla birlikte GYO’ların güncel tanımı 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan III-48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”’nde yer almış ve bugün yayımlanan Tebliğ’e de işlenmiştir. Buna göre  GYO’lar gayrimenkul yatırım ortaklığı; gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve 6362 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sınırı çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile bu III-48.1 sayılı Tebliğde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumudur.

 

-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesine göre Türkiye’de kurulu GYO’ların ve GYF’lerin kazançları Kurumlar Vergisi’nden istisna tutulmaktadır. Bu istisna 25.06.1992 tarihinden beri devam etmektedir. İstisna düzenlemesi esas itibarıyla gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklardan oluşan bir portföyü işleten gayrimenkul yatırım fon veya ortaklıklarının kazançlarını kapsamaktadır. Söz konusu gayrimenkul yatırım fon veya ortaklıklarının portföylerini oluştururken, Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapma zorunluluk oranından kalan kısmını mevduat, katılma hesabı, repo, iştirak ve belirlenen diğer varlık ve haklardan oluşturmaları istisna uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

 

-Dikkat edilmesi gereken husus altyapı yatırım ve hizmetleri gibi diğer varlık ve haklardan oluşan yatırım fon veya ortaklıklarının kazançlarının yukarıdaki Kurumlar Vergisi istisnasından faydalanamayacağıdır. Zira altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten kurulular farklı düzenlemelere tabidir. Bu fon veya ortaklıkların, sermaye piyasası mevzuatına göre kurulmuş olmaları ya da unvanlarında “Gayrimenkul Yatırım Fonu” veya “Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı” ibarelerinin bulunması, bunların anılan istisnadan faydalanmasını sağlamayacaktır.

 

-Vergi istisnası kapsamında kalmayan altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıkları III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde ayrı olarak düzenlenmiştir. Bahsi geçen III-48.1 sayılı Tebliğde yer alan düzenlemelere göre altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıkları, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan veya dönüşen şirketler olup, altyapı yatırım ve hizmetleri ile ilişkili olmayan gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapamamaktadırlar. Diğer taraftan, anılan Tebliğ kapsamındaki gayrimenkul yatırım ortaklıklarının da ana faaliyet konularına ilişkin gayrimenkul veya gayrimenkul projelerine bağlı olarak yürütülen ve arızi nitelik taşıyanlar hariç olmak üzere, altyapı yatırım ve hizmetleri ile bunlar kapsamındaki varlık ve haklara yatırım yapamayacakları düzenlenmiştir.

 

-Portföyü altyapı yatırım ve hizmetleri gibi diğer varlık ve haklardan oluşan yatırım fon veya ortaklıklarının GYO ve GYF’lerden tek farkı Kurumlar Vergisi istisnasından faydalanamamaları değildir. III-48.1 sayılı Tebliğde münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıkları için asgari çıkarılmış sermaye ve öz sermaye şartına, kuruluş ve dönüşümü takip eden belli bir süre içinde payların halka arz edilmesine veya nitelikli yatırımcılara satılma zorunluluğuna, yapılacak yatırımlarla ilgili asgari şartlara ilişkin ayrıntılı ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarından ayrışan düzenlemeler yapılmıştır.