| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

GÜMRÜKTE EL KONULAN ARAÇLARIN İADE ALMA ŞARTLARI BELİRLENDİ

STJ. AV. EBRU CEYHAN

Bugün 30036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Kanununa Göre MülkiGümrükte El Konulan Araçların İade Alma Şartları Belirlendiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı Verilen Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik ile Gümrük Kanununun 235 inci maddesine göre el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen araçların sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

Gümrük Kanunu’nun 235. Maddesine göre;

–    Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti halinde ya da,

–    Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde,

idari para cezaları ve vergi cezaları yanı sıra eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilmektedir.

Bu Yönetmelik, Kanunun geçici 9 uncu maddesinin yürürlük tarihinden önce aynı Kanunun 235 inci maddesine göre el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmiş ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan araçları kapsar. Geçici 9. Madde şöyledir:

Geçici Madde 9- (Ek: 18/1/2017 – 6770/13 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunun 235 inci maddesi uyarınca el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçları ile ilgili olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği ayı takip eden altıncı ayın sonuna kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında ödenen özel tüketim vergisinin %25’ine tekabül eden tutarın, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili tahsil dairesine ödenmesi halinde, el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kaldırılır ve el konulan araç, sahibine iade edilir. Bu karar gümrük idaresi tarafından ilgili mahkemeye bildirilir. Tasfiyesi tamamlanmış ulaşım araçları için bu fıkra kapsamında başvurular kabul edilmez.
Birinci fıkrada belirtilen oran bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ilk iktisabı gerçekleşmiş kara ulaşım araçları ile ilgili olarak, bu Kanunun 235 inci maddesi kapsamında el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmesi gereken fiilin gümrük idaresince tespit edilmesinden önce ve birinci fıkrada belirtilen süre içinde kendiliğinden bildirilmesi durumunda %15 olarak uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.

31/7/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararını veren gümrük idaresine bir dilekçe ile başvurması zorunludur. Dilekçede aracın tescil belgesi bilgilerine, başvuru yapan kişinin açık adres ve iletişim bilgilerine, ilk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesi bilgisine, varsa mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı örneğine, araca el konulmasına ilişkin evrak suretine yer verilir.

İlk iktisabın, serbest dolaşıma girişte gerçekleşmesi halinde aracın ithalatında ödenen özel tüketim vergisi tutarı, serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleşmesi halinde ise ilgili vergi dairesi tarafından bildirilen ödenen özel tüketim vergisi tutarı esas alınarak hesaplanan %25’lik tutar, başvuru sahibine ilgili gümrük idaresince posta, elektronik posta, faks ve benzeri iletişim yolları ile bildirilir. Ödeme, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili gümrük idaresine yapılır.

Yapılan ödemeyi müteakip ilgili gümrük idaresince gerekli işlemler yapılarak araç sahibine iade edilecektir.

 

Kendiliğinden yapılan beyanlarda ise durum şöyledir: 27/1/2017 tarihinden önce serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ilk iktisabı gerçekleşmiş araçlarla ilgili olarak, Kanunun 235 inci maddesi kapsamında el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmesi gereken fiilin gümrük idaresince tespit edilmesinden önce ve 31/7/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar  gümrük idarelerine kendiliğinden bildirilmesi durumunda ödenecek tutar %25 yerine %15 olarak uygulanır. Ödeme süresi içinde araca el konulmaz ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilmez.

Unutulmamalıdır ki ödemenin yapılmaması halinde Kanunun geçici 9 uncu maddesi hükmünden faydalanılamaz.