| Okuma Süresi: 10 Dakika
|

GEMİ ALACAKLISI HAKLARI VE GEMİ İPOTEKLERİ

STJ. AV. EDA ALTIPARMAK

GEMİ ALACAKLISI HAKLARINA VE GEMİ İPOTEKLERİNE İLİŞKİN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 25 Mart 2017 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete ile ‘’Gemi Alacaklısı Haklarına Ve Gemi İpoteklerine İlişkin Milletlerarası Sözleşme’’ ye katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun yayımlandı.

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu düzenlenirken göz önünde bulundurulan; 1993 Tarihinde Cenevre’de imzalanan Sözleşme hükümlerine göre,

Açık deniz gemileri üzerinde kurulmuş rehinler, ipotekler ve bundan böyle ”yükümlülükler” şeklinde ifade edilecek olan aynı nitelikteki tescil edilebilir ayni yükümlülükler, aşağıdaki şaftların yerine gelmiş olması kaydıyla Taraf Devletlerde tanınacak ve icra edilecektir.

•    Rehinlerin, İpotek ve yükümlülüklerin, geminin sicile kayıtlı olduğu Devletin hukukuna uygun olarak kurulmuş ve tescil edilmiş olması;

•    Sicilin ve geminin sicile kayıtlı olduğu Devletin hukuku uyarınca sicil müdürlüğüne tevdi edilmesi gerekli tüm belgelerin kamuya açık olması, sicil örneklerinin ve söz konusu belgelerin örneklerinin sicil müdürlüğünden elde edilebilmesi gerekmektedir.

•    Tescil edilmiş rehinlerin, ipoteklerin veya yükümlülüklerin kendi aralarındaki sıra ve bu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bunların üçüncü kişilere etkisi sicil Devleti hukukuna göre belirlenir; ancak, işbu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, cebrî icra işlemlerine ilişkin bütün hususlar cebrî İcranın gerçekleştiği Devletin hukukuna tabi olacaktır.
Geminin malikine, kiracısına, yöneticisine veya işletenine karşı doğmuş olan aşağıdaki İstemlerden her biri, gemi üzerinde bir gemi alacaklısı hakkı ile teminat altına alınmıştır.

•    Ülkelerine geri getirilme giderleri ve onlar adına ödenmesi gereken sosyal sigorta katılma payları da içinde olmak üzere, kaptan, zabitler ve gemide çalıştırılan diğer kişilere, gemide çalıştırılmakta olmaları dolayısıyla ödenecek ücretlere ve diğer tutarlara ilişkin istemler;

•    Geminin İşletilmesi ile doğrudan doğruya İlgili olarak, karada veya suda meydana gelen can kaybı veya bedensel zararlardan doğan istemler;

•    Kurtarma ücretine ilişkin istemler;

•    Liman, kanal ve diğer su yollan için ödenecek resimler ve kılavuzluk ücretlerine İlişkin İstemler;

•    Gemide taşınan eşyanın, konteynerlerin ve yolcuların eşyalarının uğradığı zıya veya hasarın dışında, geminin işletilmesinin sebep olduğu maddi zıya veya hasardan doğan ve haksız fiile dayanan istemler.

GEMİ ALACAKLISI HAKLARINA VE GEMİ İPOTEKLERİNE İLİŞKİN MİLLETLERARASI SÖZLEŞME, 1993

İşbu Milletlerarası Sözleşme’ ye Taraf Devletler,

Gemi finansmanına İlişkin koşulların geliştirilmesi ve millî deniz ticaret filolarının geliştirilmesi ihtiyacının bilincinde olarak,
Gemi alacaklısı hakları ve gemi İpotekleri hakkında milletlerarası alanda yeknesaklığın sağlanmasının İstendiğini kabul ederek,
Gemi alacaklısı hakları ve gemi ipotekleri konularını düzenleyen, milletlerarası hukuki bir düzenlemenin gerekliliğine ikna olarak,
Bu amaçla bir Milletlerarası Sözleşme yapılmasına karar vermişler ve aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır:

 

Madde 1

Rehinlerin, ipoteklerin ve yükümlülüklerin tanınması ve icrası

Açık deniz gemileri üzerinde kurulmuş rehinler, ipotekler ve bundan böyle ”yükümlülükler” şeklinde ifade edilecek olan aynı nitelikteki tescil edilebilir ayni yükümlülükler, aşağıdaki şaftların yerine gelmiş olması kaydıyla Taraf Devletlerde tanınacak ve icra edilecektir:

(a)    Rehinlerin, İpotek ve yükümlülüklerin, geminin sicile kayıtlı olduğu Devletin hukukuna uygun olarak kurulmuş ve tescil edilmiş olması;

(b)    Sicilin ve geminin sicile kayıtlı olduğu Devletin hukuku uyarınca sicil müdürlüğüne tevdi edilmesi gerekli tüm belgelerin kamuya açık olması, sicil örneklerinin ve söz konusu belgelerin örneklerinin sicil müdürlüğünden elde edilebilmesi ve

(c)    Sicilin veya (b) bendinde belirtilen herhangi bir belgenin asgari olarak: lehine rehinlerin, ipoteklerin veya yükümlülüklerin kurulduğu kişinin adını ve adresini veya bunların hamiline düzenlendiği bilgisini; sicil Devleti hukukuna göre tescil edilmesi zorunlu olmak ya da rehinlerin, ipoteklerin veya yükümlülüklerin kurulmasına il’ bulunmak kaydıyla teminat altına alınan miktarın üst sınırını; scil eğilmiş diğ& ftŞiiÎ ipotekler ve yükümlülüklerle aralarındaki sırayı sicil Devleti hukukuna göre belirleyen tarih ve diğer bilgileri içermesi.

 

Madde 2

Rehin: ipotek ve yükümlülüklerin sırası ve etkisi

Tescil edilmiş rehinlerin, ipoteklerin veya yükümlülüklerin kendi aralarındaki sıra ve bu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bunların üçüncü kişilere etkisi sicil Devleti hukukuna göre belirlenir; ancak, işbu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, cebrî icra işlemlerine ilişkin bütün hususlar cebrî İcranın gerçekleştiği Devletin hukukuna tabi olacaktır.

 

Madde 3

Mülkiyet veya sicil değişikliği

I I ve 12’nci maddelerde öngörülen İstisnalar dışında, geminin Taraf Devlet sicilinden silinmesi sonucunu doğuran tüm hâllerde, söz konusu Taraf Devlet, tescil edilmiş tüm rehinler, ipotekler veya yükümlülükler önceden silinmedikçe veya lehine rehin, ipotek veya yükümlülük kurulmuş kişilerin yazıl) onayı alınmadıkça, malikin, geminin sicilden silinmesine ilişkin istemine izin vermez. Ancak, Taraf bir Devletin hukuku uyarınca geminin kaydının sicilden silinmesi, devren iktisap hâlleri dışında, zorun]u İse, sicile kayıtlı rehinlerin, ipoteklerin veya yükümlülüklerin sahiplerine, menfaatlerini korumaları için uygun önlemleri alabilmelerine imkân vermek amacıyla, derdest silinme işlemi bildirilir; bu bildirimden başlayarak üç aydan az olmayan makul bir süre geçmedikçe, kayıt silinmez; meğerki, hak sahipleri silmeye onay vermiş olsun.

2. 12’nci maddenin beşinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Taraf bir Devlet sicilinde kayıtlı veya kaydedilmiş olan bir gemi başka bir Taraf Devlet siciline kaydedilmez; meğerki:

(a)    Önceki sicil Devleti tarafından geminin kaydının silindiğini gösteren bir belge düzenlenmiş olsun; veya

(b)    Önceki sicil Devleti tarafından, yeni kaydın yapıldığı tarihte, geminin kaydının derhâl silineceğini gösteren bir belge düzenlenmiş olsun. Bu ihtimalde geminin yeni kayıt tarihi önceki kaydının silinme tarihidir,

 

Madde 4

Gemi alacaklısı hakları

Geminin malikine, kiracısına, yöneticisine veya işletenine karşı doğmuş olan aşağıdaki İstemlerden her biri, gemi üzerinde bir gemi alacaklısı hakkı İle teminat altına alınmıştır:

(a)    Ülkelerine geri getirilme giderleri ve onlar adına ödenmesi gereken sosyal sigorta katılma payları da içinde olmak üzere, kaptan, zabitler ve gemide çalıştırılan diğer kişilere, gemide çalıştırılmakta olmaları dolayısıyla ödenecek ücretlere ve diğer tutarlara ilişkin istemler;

(b)    Geminin İşletilmesi ile doğrudan doğruya İlgili olarak, karada veya suda meydana gelen can kaybı veya bedensel zararlardan doğan istemler;

(c)    Kurtarma ücretine ilişkin istemler;

(d)    Liman, kanal ve diğer su yollan için ödenecek resimler ve kılavuzluk ücretlerine İlişkin İstemler;

(e)    Gemide taşınan eşyanın, konteynerlerin ve yolcuların eşyalarının uğradığı zıya veya hasarın dışında, geminin işletilmesinin sebep olduğu maddi zıya veya hasardan doğan ve haksız fiile dayanan istemler.

2.    Birinci fıkranın (b) ve (e) bentlerinde yazılı istemler;

(a)    Deniz yolu İle petrol veya diğer tehlikeli ya da zararlı maddelerin taşınması İle bağlantılı olarak ortaya çıkıp da milletlerarası sözleşmelere yahut millî mevzuata göre kusursuz sorumluluk ve zorunlu sigorta İle ya da diğer yollardan teminat altına alınması öngörülen zararların; veya

(b)    Radyoaktif maddelerden veya radyoaktif maddelerin zehirli ya da patlayıcı maddeler veya nükleer yakıt yahut radyoaktif ürünler ya da atıklardan oluşan diğer tehlikeli maddeler ile bileşiminden kaynaklanan zararların;
sonucunu oluşturdukları veya bu zararlardan doğdukları takdirde, sahiplerine gemi alacaklısı hakkı vermezler.

 

Madde 5

Gemi alacaklısı haklarının önceliği

1. 4’üncü maddede yazılı gemi alacaklısı hakları, tescil edilmiş tüm rehinlerden, ipoteklerden ve yükümlülüklerden önce gelir; ve 12’nci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında öngörülenlerin dışında hiç bir alacak, gemi alacaklısı haklarından veya 1’inci maddede öngörülen şartlara uygun rehinlerden, İpoteklerden ve yükümlülüklerden önce gelmez.

2.    4’üncü maddede yazılı gemi alacaklısı haklarının sırası, o maddedeki sıralarına göre belirlenir; ancak kurtarma ücreti alacağım teminat altına alan gemi alacaklısı hakkı, gemi alacağının doğumuna sebebiyet veren faaliyetlerin yapıldığı tarihten evvel gemi üzerinde doğmuş olan diğer tüm gemi alacaklısı haklarından önce gelir.

3.    4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde yazılı gemi alacaklısı hakları kendi aralarında aynı sırada garameten paylaşmaya tabidir.

4.    Kurtarma ücreti alacaklarım teminat altına alan gemi alacaklısı haklarından sonra doğanlar, evvel doğanlardan önce gelir. Bu alacaklar, her bir kurtarma faaliyetinin sona erdiği tarihte doğmuş sayılır.

 

Madde 6

Diğer gemi alacaklısı hakları

Her Taraf Devlet, geminin malikine, kiracısına, yöneticisine veya işletenine karşı doğmuş olan alacakları teminat altına almak üzere, kendi hukukunda, 4’üncü maddede öngörülenlerden başka gemi alacaklısı haklan kabul edebilir, şu kadar ki kabul edilen gemi alacaklısı haklarının:

8, 10 ve 12’nci madde hükümlerine tabi olması,

(b)    Aşağıdaki sürelerden hangisi önce dolacaksa:

doğduğu tarihten başlayarak altı ay İçinde düşmesi; meğerki, bu sürenin sona ermesinden önce gemi cebrî satışla sonuçlanacak şekilde ihtiyaten haczedilmiş olsun; veya

(İİ) geminin İyi niyetli bir üçüncü kişiye satılması hâlinde, alıcının gemiyi, sicil yeri hukukuna uygun olarak kendi adına tescil ettiği günden altmış günün sonunda düşmesi; ve

(c)    4’üncü maddede yazılı gemi alacaklısı haklarından ve 1’inci maddede öngörülen şartlara uygun tescil edilmiş rehinlerden, ipoteklerden ve yükümlülüklerden sıra itibariyle sonra gelmesi,
şarttır.

 

Madde 7

Hapis hakları

Her Taraf Devlet, kendi hukukunda, gemiyi zilyetliğinde bulunduran:
(a)     Gemi yapımcısına, geminin yapımından doğan alacakları; veya
Q)) Gemi onarımcısına, geminin yeniden yapımı dâhil olmak üzere, zilyetlik süresince yapılan onarımdan doğan alacakları,
teminat altına almak için hapis hakkı tanıyabilir.

2. Söz konusu hapis hakkı, gemi yapımcısı veya onarımcısının gemi üzerindeki zilyetliği sona erince düşer; meğerki, gemi ihtiyaten haczedilmiş olsun.

 

Madde 8

Gemiler alacaklısı haklarının özellikleri

12’nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gemi alacaklısı hakları, geminin malikinin veya sicilinin ya da bayrağının değişmesine bakılmaksızın, gemiyi takip eder.
Gemi alacaklısı haklarının düşmesi

J. 4’üncü maddede yazılı gemi alacaklısı hakları, bir yılın sonunda düşer; meğerki, bu sürenin dolmasından evvel gemi İhtiyaten haczedilmiş ve bunun sonucunda cebrî icra yolu ile satılmış olsun.

2.    Birinci fıkrada belirtilen bir yıllık süre;

(a)    4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı gemi alacaklısı hakkı bakımından, alacaklının gemiden ayrılması tarihinde,

(b)    4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı gemi alacaklısı hakları bakımından, kanuni rehin hakkıyla teminat altına alınan alacakların doğduğu tarihte,
işlemeye başlar ve bu süreler ne durur ne de kesilir; meğerki, geminin ihtiyati haczi hukuken caiz olmasın.

 

Madde 10

Devir ve intikal

ı. Kanuni rehin hakkı ile teminat altına alınan alacaklardan birinin devri veya intikali, o gemi alacaklısı hakkının da birlikte devri veya İntikali sonucunu doğurur.

2. Bir sigorta sözleşmesi uyarınca gemi malikine ödenecek sigorta tazminatı, gemi alacaklılarının kanuni rehin hakkının kapsamı dışındadır.

 

Madde 11

Cebrî satış bildirimi

J. Bir geminin, Taraf bir Devletle cebrî satışından önce, o Taraf Devletteki yetkili makam:

(a)    Geminin kayıtlı olduğu sicil Devletinde, gemi sicilini tutmakla yükümlü olan makama;

(b)    Tescil edilmiş tüm rehinlerin, ipoteklerin veya yükümlülüklerin sahiplerine; meğerki, hamiline düzenlenmiş olsunlar;

(c)    Cebrî satışı yürüten yetkili makama İstemleri bildirilmiş olmak kaydıyla, hamiline tescil edilmiş rehin, İpotek veya yükümlülüklerin sahipleri ile 4’üncü maddede yazılı gemi alacaklılarına; ve

(d)    Geminin sicile kayıtlı malikine,

bu madde uyarınca bildirim yapılmasını sağlar.

2.    Söz konusu bildirimin, cebrî salış tarihinden en az otuz gün önce yapılması, ve

(a)    Cebrî satışın tarihi İle yerini ve kendilerine bildirimde bulunulması gerekli kişilerin menfaatlerini korumak amacıyla Taraf Devletteki yetkili makamın uygun gördüğü cebrî satış veya bu satışa İlişkin usu]î İşlemler hakkındaki bilgileri; veya

(b)    Cebrî satışın tarihi ile yerinin kesin olarak belirlenememesi durumunda cebrî satışın tahmini tarihi ile muhtemel yerini ve kendilerine bildirimde bulunulması gerekli kişilerin menfaatlerini korumak amacıyla Taraf Devletteki yetkili makamının uygun gördüğü cebrî satış veya bu satışa ilişkin usulî işlemler hakkındaki bilgileri,
İçerir.

Bildirimin (b) bendine göre yapılması durumunda, cebri satışın kesin tarihi ve yeri belirlenir belirlenmez, ve her İhtimalde cebrî satış tarihinden en geç yedi gün önce, ek bildirim yapılır.

3.    Bu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen bildirim, birinci fıkrada yazılı ve belirlenebilmiş olan ilgili kişilere iadeli taahhütlü mektupla veya bildirimin muhataba ulaştığını doğrulayan elektronik İletişim araçlarıyla veya başkaca uygun bir yolla yazılı şekilde yapılır. Bildirim, ayrıca, cebrî satışın yürütüldüğü Devlette basın yoluyla İlan edilmelidir ve cebrî satışı yürüten makamın uygun görmesi hâlinde, başka yayın yollarıyla da İlan edilebilir.

 

Madde 12

Cebrî satışın etkileri

Geminin Taraf Devlette cebrî satış hâlinde, hak sahiplerinin rızasıyla alıcı tarafından yüklenilenler dışında, tescil edilmiş tüm rehinlerin, ipoteklerin veya yükümlülükler İle gemi üzerindeki tüm gemi alacaklısı haklan ve hangi nitelikte olursa olsun diğer tüm sınırlandırmalar, aşağıdaki şartların yerine getirilmesi hâlinde son bulacaktır:

(a)    Satış sırasında, geminin o Taraf Devletin yargı yetkisine tabi olması; ve

(b)    Satışın, o Taraf Devletin hukukuna ve 11. madde ile bu madde hükümlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş olması.

2.    Satış bedelinden öncelikle geminin ihtiyati haczinden ve bunu izleyen satışından doğan giderler ve harcamalar ödenir. Bu giderlere ve harcamalara, diğerlerinin yanı sıra, geminin İhtiyati haczi tarihinden başlayarak, geminin ve gemi adamlarının bakımı ile 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı ücret ve diğer tutarlar dâhildir. Satış bedelinin bakiyesi, ilgili alacakları karşılamaya gerekli olduğu ölçüde, bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak, paylaştırılır. Bütün alacaklılara ödeme yapıldıktan sonra bir tutar artarsa, bu tutar malike ödenir ve bunun serbestçe transferi sağlanır.

3.    Her Taraf Devlet, kendi hukukunda, seyrüsefer güvenliği veya deniz çevresinin korunması amacıyla kamu kurumları tarafından kaldırılan karaya oturmuş veya batmış bir geminin cebrî icra yoluyla satılması durumunda, salış bedelinden bu kaldırmaya ilişkin giderlerin gemi alacaklısı hakkıyla teminat altına alınan tüm alacaklardan önce ödenmesini öngörebilir.

4.    Cebrî satışın yapıldığı anda, gemi, satışın yürütüldüğü Taraf Devletin hukukuna göre kendisine hapis hakkı tanınan bir gemi yapımcısının veya gemi onarımcısının zilyetliğinde bulunuyorsa, yapımcı veya onarımcı, geminin zilyetliğini alıcıya devretmek zorundadır; ancak, satış bedelinden, 4’ÜncÜ maddede yazılı gemi alacaklılarının istemleri ödendikten sonra, alacağım elde etme hakkına sahiptir.

5.    Taraf Devlet siciline kayıtlı bir gemi, herhangi bir Taraf Devlette cebrî satışa konu olursa, alıcının istemi üzerine yetkili makam- birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki koşulların yerine getirilmiş olması kaydıyla, geminin, alıcı tarafından yüklenilenler dışında tüm tescil edilmiş rehinlerden, ipoteklerden veya yükümlülüklerden ve tüm gemi alacaklısı haklarından ve diğer sınırlamalardan arınmış olarak satıldığına dair bir belge düzenler. Bu belgenin sunulması üzerine, sicil müdürlüğü, alıcı tarafından yüklenilenler dışında tüm tescil edilmiş rehinleri, İpotekleri veya yükümlülükleri silmek ve, yerine göre, ya gemiyi alıcının adına tescil etmek ya da geminin yeniden tescili İçin terkin belgesi düzenlemekle yükümlüdür.

6.    Taraf Devletler, cebrî satıştan elde edilen bedelin fiilen kullanılabilir olmasını ve serbestçe transfer edilebilmesini sağlar.

 

Madde 13

ı . Bu Sözleşme’de aksi öngörülmedikçe, Sözleşme’nin hükümleri, Taraf Devletlerden birinde sicile kayıtlı olan veya Sözleşme’nin tarafı olmayan bir Devletin siciline kayıtlı olmakla birlikte bir Taraf Devletin yargı yetkisine tabi bulunan tüm açık deniz gemilerine uygulanır.

2. Bu Sözleşme’de yer alan hiç bir hüküm, mülkiyeti Devlete ait olan veya Devlet tarafından işletilen ve yalnızca ticari olmayan amaçlarla kullanılan gemiler üzerinde veya bu gemilere karşı İleri sürülebilecek herhangi bir hak meydana getirmez.

 

Madde 14

Taraf Devletler arasında iletişim

3, II ve 12’nci maddelerin uygulanması amacıyla, Taraf Devletlerin yetkili makamları kendi aralarında doğrudan doğruya iletişim kurmaya yetkilidir.

 

Madde 15

Sözleşmeler arasında ihtilaf

Bu Sözleşme’nin hükümleri, sorumluluğun sınırlandırılmasını öngören herhangi bir milletlerarası sözleşmenin veya ona etki tanıyan millî hukukun uygulanmasını etkilemez.

 

Madde 16

Geçici bayrak değişikliği

Bir Devlette sicile kayıtlı açık deniz gemisinin, başka bir Devletin bayrağını geçici olarak çekmesine izin verildiği takdirde, aşağıdaki hükümler uygulanır:

(a)    Bu madde bakımından, bu Sözleşme’de kullanılan “geminin tescil edildiği Devlet” veya “sicil Devleti” ibareleri, bayrak değişikliği yapılmadan hemen önce geminin siciline kayıtlı olduğu Devleti ve “sicilden sorumlu makam” ibaresi bu Devletteki sicilden sorumlu makamı ifade eder.

(b)    Tescil edilmiş rehinlerin, ipoteklerin ve yükümlülüklerin tanınması hakkında sicil Devleti hukuku belirleyici olacaktır.  (c) Sicil Devleti geminin bayrağını geçici olarak çekmesine İzin veren Devleti gösteren bir açıklamayı siciline kaydeder; aynı şekilde, geminin bayrağım geçici olarak çekmesine İzin veren Devlet, sicilden sorumlu makamın kayıtlarında sicil Devletinin gösterilmesini sağlar.

(d) Taraf Devletlerin herhangi biri, o Devlette kayıtlı bir geminin geçici olarak bir başka Devletin bayrağını çekmesine İzin vermez; meğerki, sicile tescil edilmiş rehinlerin, ipoteklerin veya yükümlülüklerin teminat altına aldığı alacaklar ödenmiş veya söz konusu rehinlerin, ipoteklerin veya yükümlülük sahiplerinin yazılı onayı alınmış olsun.

11’inci maddede belirtilen bildirim, geminin geçici olarak bayrağını çektiği Devletteki sicilden sorumlu makama da yapılır.

(f)    12’nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen terkin belgesi sunulduğunda, alıcının istemi üzerine, geminin bayrağını geçici olarak çekmesine İzin veren Devletteki sicilden sorumlu makam, söz konusu Devletin bayrağını çekme hakkının geçersiz hâle geldiğine dair bir belge düzenler.

(g)    Bu Sözleşme hükümleri Taraf Devletlere, yabancı bayraklı gemilerin kendi bayraklarım geçici olarak çekmesine veya kendi gemilerinin yabancı bir bayrağı geçici olarak çekmesine izin verme yükümlülüğü getirdiği şeklinde anlaşılamaz,

 

Madde 17

Tevdi makamı

İşbu Sözleşme Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tevdi edilir.

 

Madde 18

İmza onay kabulü bulma ve katılım

İşbu Sözleşme I Eylül 1993 tarihinden 31 Ağustos 1994 tarihine kadar Birleşmiş Milletlerin New York’taki Genel Merkezinde bütün Devletlerin imzasına açıktır ve bu tarihten sonra da katılım için açık kalacaktır.

2,     Devletler işbu Sözleşme İle bağlanma rızalarını:

(a)    Onaya, kabule veya uygun bulmaya ilişkin çekince konmaksızın imzalama; veya

(b)    Bilahare onaylamâk, kabul etmek veya uygun bulunmak üzere onaya, kabule veya uygun bulmaya bağlı olarak imzalama; veya

(c)    Katılım;

yoluyla açıklayabilirler.

3. Onay, kabul, uygun bulma veya katılım, buna ilişkin bir belgenin tevdi makamına tevdi edilmesi ile hüküm ifade eder.

 

Madde 19

1.    İşbu Sözleşme, 10 Devletin İşbu Sözleşme İle bağlanma rızalarını açıkladıkları tarihten itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer.

2.    İşbu Sözleşme’nin yürürlük şartlarının karşılanmasından sonra, işbu Sözleşme ile bağlanma rızasını açıklayan Devletin söz konusu rızası, bu rızanın açıklandığı talihten İtibaren 3 ay sonra hüküm İfade eder.

 

Madde 20

Gözden geçirme ve değişiklik

ı . İşbu Sözleşme’ ye Taraf Olan Devletlerin CII az üçte birinin talebi üzerine, Taraf Devletler, Sözleşme’nin gözden geçirilmesi veya değiştirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından konferansa çağırılır,

2. İşbu Sözleşme’de yapılan bir değişikliğin yürürlük kazanmasından sonra beyan edilen İşbu Sözleşme İle bağlı olma iradesinin, değiştirilmiş Sözleşme bakımından yapıldığı kabul edilir.

 

Madde 21

Fesih

İşbu Sözleşme, herhangi bir taraf Devlet tarafından, işbu Sözleşme’nin o Devlet için yürürlüğe girdiği tarihten sonra herhangi bir zamanda feshedilebilir.

Fesih, bir fesih belgesinin tevdi makamına tevdi edilmesi ile hüküm İfade eder.
Fesih, belgenin tevdi makamı tarafından teslim alındığı tarihten itibaren bir yıl veya fesih bildiriminde öngörülen daha uzun sürenin sonunda etki doğurur.

 

Madde 22

Kullanılan diller

İşbu Sözleşme Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde, bu dillerden her birindeki metinler aynı derecede geçerli olmak üzere tek bir asıl nüsha olarak tanzim edilmiştir.
Cenevre’de altı Mayıs bin dokuz yüz doksan üç tarihinde KABUL EDİLMİŞTİR.

YUKARIDAKİ HUSUSLARI TASDIKEN, Hükümetlerince yetkili kılınan ve aşağıda İmzaları bulunan tam yetkili temsilciler işbu Sözleşme’ yi İmzalamışlardır.