| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

GELİR VERGİSİ KANUNU, VERGİ USUL KANUNU, KDV VE ÖTV KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİKLER ÖNGÖREN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI

AYŞE NUR KARAOSMANOĞLU ZEYNEP ÖĞRETMEN

Gelir Vergisinde İstisna %50’ye Çıkarıldı

Gelir Vergisi Kanunu’nun ücretlerde istisnayı öngören 23. Maddesinde düzenlenen; işverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler, işverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarındaki istisnayı düzenleyen hükmü, istisna oranı brüt tutarın %50’sini aşmamak üzere olacak şekilde değiştirilmiştir.  Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilecektir.

 

KDV İstisnasından Yararlanacak Makine ve Teçhizatlar Belirlendi

Sanayi Sicili Kanunu’na göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere; Vergi Usul Kanunu uyarınca amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek ve KDV Kanunu uyarınca KDV istisnası kapsamında teslim edilecek yeni makine ve teçhizat listesi belirlenmiştir.

İşbu liste kapsamında yer alan makine ve teçhizatın kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları Vergi Usul Kanunu’nca hükmedilen amortisman oran ve süreleri ile faydalı ömür sürelerinin yarısının dikkate alınarak hesaplanabileceğine ilişkin hüküm ile KDV Kanunu’nca KDV istisnası kapsamında teslim edilecek yeni makine ve teçhizatları ihtiva eden hükmü kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

Tapu Harcı Binde 15 Olarak Uygulanacak

492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 4 Sayılı Tarifesi’nde tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak harçlar düzenlenmiştir. İşbu Bakanlar Kurulu Kararı ile gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebrî icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı, binde 20 olarak alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde -kat irtifakı tesis edilmiş olanlar da dahil- binde 15 olarak belirlenmiştir. İşbu hüküm 31.10.2018 tarihine kadar ve bu tarih de dahil olmak üzere uygulanacaktır.

 

Konut Tesliminde %8’lik KDV Oranı Dönemi Başlayacak

24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarına İlişkin Karar yürürlüğe konulmuştur. Bahse konu karar ile yayımlanan listede yer alanlar dışında vergiye tabi diğer işlemler için %18 KDV öngörülmüştür. İşbu Bakanlar Kurulu Kararı ile; yukarıda bahsi geçen KDV oranına tabi konutlar için öngörülen %18’lik KDV oranı %8’e düşürülmüştür. 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) %18’lik KDV oranına tabi konutların teslimlerinde %8’lik KDV oranı uygulanacaktır.

 

ÖTV’ye Tabi Malların Asgari Maktu Vergi Tutarları Tespit Edildi

İşbu Bakanlar Kurulu Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli listede yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarları tespit edilmiştir. İşbu karara göre belirlenen asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki gibidir:

 

İşbu Bakanlar Kurulu Kararı 05.05.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Kararın hükümleri Maliye Bakanınca yürütülecektir.