| Okuma Süresi: 9 Dakika
|

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

STJ. AV. EBRU CEYHAN AV. METİNCAN UÇAR

05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Gayrimenkul Sertifikaları Tebliğine (VII-128.2) ilişkin 03.08.2016’da Resmi Gazetede yayınlanan tebliğde, 7.3.2017 tarih ve 30000 sayılı Resmi Gazetede Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.2b) ile birtakım değişiklikler gerçekleştirilmiştir.  Bu kapsamda 2013 yılında yeniden düzenlenerek mevzuatımızda yer alan ancak uygulamasına henüz geçilememiş olan gayrimenkul bu tebliğle sertifikalarına işlerlik kazandırılması beklenmektedir.

BAZI TANIMLAR:

İhraç: Gayrimenkul sertifikalarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışını,

İhraççı: Gayrimenkul sertifikası ihraç eden veya ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan anonim ortaklıklar ile kendi mevzuatları uyarınca sermaye piyasası aracı ihraç etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları,

İtfa bedeli: Kurula başvuru sırasında projeye ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporuna göre belirlenen gayrimenkul sertifikası bedelini,

Asli edim: İfa süresi içerisinde izahname veya ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, ihraççı tarafından gayrimenkul sertifikası sahipleri adına mülkiyetin tesis edilmesi ve bağımsız bölümün teslim edilmesini,

Tali edim:  Tali edim ifa süresi içerisinde izahname veya ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde ihraççı tarafından tali edime konu gayrimenkul sertifikalarına karşılık gelen bağımsız bölümlerin satılması ve elde edilen satış tutarının gayrimenkul sertifikası sahiplerine, sahip oldukları gayrimenkul sertifikaları oranında dağıtılmasını,

Cezai şart: Edimlerin izahname veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yerine getirilmemesi durumunda ihraççı için edimlere ek olarak öngörülen yükümlülüklerini,

Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

6306 sayılı Kanun: 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu, ifade etmektedir.

 

Gayrimenkul Sertifikası Nedir?

İhraççıların inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri sermaye piyasası aracıdır. Başka bir deyişle tamamlanmış projeler için gayrimenkul sertifikası çıkarılamamaktadır.

(SPK VII‐128.2a,2016,md.3)

Gayrimenkul sertifikaları tasarruf sahiplerince yatırım amaçlı veya gayrimenkul sahibi olma amacıyla satın alınabilmektedir. Borsada işlem gören sertifikalar istenildiği zaman paraya çevrilebilmektedir. Gayrimenkul sertifikası, inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere, söz konusu projeyi gerçekleştirmeyi üstlenen ve sertifikanın taahhütlerini yerine getirmekle yükümlü bir anonim ortaklık tarafından ihraç edilen hamiline yazılı bir menkul kıymettir. Gayrimenkul sertifikası, küçük tasarrufları inşaat sektörüne yönlendirerek dar gelirli kitlelerin konut edinmelerine imkan sağlamaktadır. Tasarruf sahipleri proje tamamlanınca, ihraççı kuruluşa yeterli sertifika ile başvurduklarında istedikleri bağımsız bölümün mülkiyetine sahip olabilmektedir.  Sertifika sahipleri, mülkiyete sahip olmak istemezlerse veya yeterli sertifikaya sahip değillerse, bağımsız bölüm satılarak elde edilen satış tutarı sertifika sahiplerine sertifikaları karşılığında dağıtılmaktadır.

Gayrimenkul Projesinin Tamamı Gayrimenkul Sertifikasına Konu Olmak Zorunda Mıdır?

Gayrimenkul sertifikası yukarıda da tanımlandığı üzere inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projeleri için ihraç edilebilmektedir.
Projenin tamamı için gayrimenkul sertifikası çıkarılması zorunlu değildir yine de belirtmek gerekir ki; Bir bina veya blok gibi ancak bütünü tamamlandığında kullanılabilecek yapılarda yer alan bağımsız bölümlerin bir kısmı ihraca konu edilemez, bunların tamamının gayrimenkul sertifikası ihracına konu edilmesi zorunludur.

Ancak aşağıda listelenmiş olan konularda bütünü tamamlandığında kullanılabilecek yapılarda yer alan bağımsız bölümlerin bir kısmı için de gayrimenkul tebliği çıkarılabilecektir.

–    TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi veya bunların bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin ihraççı olması durumunda

–    TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi ve bunların bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin ihraççı olmadığı ancak tamamen veya kısmen sahip olduğu arsa ve arazilerin gayrimenkul projesine konu edildiği ihraçlarda
Ayrıca Projenin hayata geçirilebilmesi açısından gayrimenkul sertifikası ihracına konu edilen bağımsız bölümler üzerinde edimlerin yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte ayni veya şahsi bir hak, haciz kaydı ile gayrimenkul projesinin esaslı unsurlarına yönelik herhangi bir ihtilafın bulunmaması çok büyük öneme sahiptir.

Gayrimenkul Sertifikası Bedeli Nasıl Hesaplanacaktır?

Gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eden nominal değeri eşit sermaye piyasası aracını ifade etmektedir.

Gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini temsilen gerçekleştirilen ihraçlarda, her bir bağımsız bölüme karşılık gelen gayrimenkul sertifikası adedinin ihraç öncesinde belirlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Gayrimenkul Sertifikasına Konu Proje Bitiş Tarihi Nasıl Belirlenir? Proje Bitiminde Nasıl Bir Usul İzlenecektir?

Gayrimenkul sertifikası ihracına konu bağımsız bölümlerin izahname veya ihraç belgesinde belirtilen proje bitiş tarihinden önce tamamlanması ve bu durumun proje bitiş tarihinden en az 15 gün önce kamuya açıklanması halinde, kamuya açıklanan yeni tarih, proje bitiş tarihi olarak esas alınmaktadır. Bu durumda Kurulun kamuyu aydınlatma düzenlemelerine uygun olarak yatırımcılara gerekli duyuruların yapılması şartıyla izahname veya ihraç belgesi değişikliği gerekmeyip kanunun 8 inci maddesi hükümleri saklı tutulmuştur. Ayrıca gayrimenkul sertifikaları yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış suretiyle veya yurt dışında ihraç edilebilecektir.

İhraç edilecek gayrimenkul sertifikalarının borsada işlem görmesi ve ihraççıların Kurula yapılacak onay başvurusunun yanı sıra eş zamanlı olarak bu amaçla borsaya başvurmaları zorunludur.

 

Gayrimenkul Sertifikalarının İtfa Yöntemi Nedir? 

Gayrimenkul sertifikaları asli veya tali edimin yerine getirilmesi ve varsa cezai şartın ödenmesi suretiyle itfa edilmektedir. Projenin gerçekleşmemesi sebebiyle edimlerin yerine getirilememesi durumunda ise gayrimenkul sertifikaları itfa bedeli ve oluşabilecek cezai şart ödenmek suretiyle itfa edilecektir. Diğer yandan İhraççı tarafından öngörülmesi halinde gayrimenkul sertifikaları, proje bitiş tarihinden önce, izahname veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ihraççının belirleyeceği tutar veya borsada oluşan fiyat üzerinden piyasada yeniden satılmamakvsuretiyle de  geri alınabilir.

Bu tebliğ ile gayrimenkul sertifikası ihraç etmek isteyen ihraççıların Kurulun sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ilişkin düzenlemelerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş son yıllık finansal tablolara göre özkaynaklar toplamının ödenmiş veya çıkarılmış sermayesinden yüksek olması; derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak, notlandırma ölçeğine göre yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu almış olması gereklilikleri getirilmiştir.

Yatırımcılar, asli edim kullanım süresi içerisinde, asli edim taleplerini ihraççıya veya yetkili kuruluşa iletirken asli edim kullanım süresi, ilk günü gayrimenkul sertifikasının borsada işlem görme tarihinden önce olmamak üzere ihraççı tarafından belirlenmekte ve izahname veya ihraç belgesinde açıklanmaktadır.

 

Gayrimenkul Projesinde TOKİ’nin İhraççı Olması Halinde Mevcut İstisnai Düzenlemeler Nelerdir?

TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi veya bunların bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin ihraççı olması durumunda; Gayrimenkul projesinin gerçekleştirileceği arsanın mülkiyetine münferiden sahip olması ve arsa tapusunun kat irtifakı tapusuna çevrilmesi veya arsa üzerinde ihraççı lehine kat irtifakı tesis edilmiş olması şartı aranmakla birlikte, yatırımcıların, aynı projeden doğrudan konut edinen kişiler ile eşit haklara sahip olacağına ilişkin gerekli sözleşme veya düzenlemelerin yapılması veya Kurulca kabul edilebilecek diğer tedbirlerin alınması zorunlu tutulmuştur. TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi ve bunların bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin ihraççı olmadığı ancak tamamen veya kısmen sahip olduğu arsa ve arazilerin gayrimenkul projesine konu edildiği ihraçlarda ise ; TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi veya bunların bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile ihraççı arasında yapılacak sözleşmelerde, yatırımcıların, aynı projeden doğrudan konut edinen kişiler ile eşit haklara sahip olacağına ilişkin hükümlere yer verilmesi veya Kurulca kabul edilebilecek diğer tedbirlerin alınması zorunlu tutulmuş olup, ihraççının gayrimenkul projesinin ihraca konu edilen bağımsız bölümlerini tamamlayamaması durumunda bu bölümler TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi veya bunların bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin projenin tamamlanması için imzaladıkları sözleşmedeki esaslara göre tamamlanacağı ifade edilmiştir.

Ayrıca sermayelerinin %51 veya daha fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan ihraççılarca gerçekleştirilecek gayrimenkul sertifikası ihraçları için Kurulca Tebliğde aranan şartlar, istenilen bilgi ve belgeler ile Kurulun diğer düzenlemelerinde aranan şartlardan talep üzerine muafiyet verilebilmektedir.

 

Değerleme, Fizibilite Ve İnşaat İlerleme Raporlarının Hazırlanması ve Tarafların Asli Ve Tali Edimlerinde Gecikmesi Halinde Usul Nedir?

Kurula başvuru ve proje bitiş tarihleri ile Tebliğde belirtilen durumlarda veya Kurulca uygun görülecek diğer aşamalarda, değerleme kuruluşlarınca gayrimenkul projesine ilişkin olarak bir değerleme raporu hazırlanmaktadır.

Edimlerin ilgili ifa süreleri içerisinde yerine getirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda veya Kurulca uygun görülecek diğer aşamalarda, yapı denetim kuruluşları tarafından projeye ilişkin olarak bir fizibilite raporunun hazırlanacağı, bu raporda asgari olarak, projenin mevcut tamamlanma düzeyi ile bitirilmesi için gerekli olan süre ve tahmini maliyet hakkında bilgi verilmesi gerektiği öngörülmüştür. Yapı denetim kuruluşları ihraçtan elde edilen fonların inşaat ilerleme esasına göre ihraççıya aktarılabilmesinin temini için inşaat ilerleme raporu düzenleyecektir. Ayrıca yapı denetim kuruluşlarının düzenlemiş oldukları inşaat ilerleme raporlarındaki yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden dolayı bu Tebliğ kapsamında sorumlu tutulacağı düzenlenmiştir.

Asli edimin, izahname veya ihraç belgesinde belirlenen asli edim ifa süresi çerçevesinde proje bitiş tarihinden önce talep edilmesi durumunda ise Tebliğin 7. Maddesinin 6. fıkrası uyarınca bağımsız bölümün tapuda devir işlemi yapılmakta veya ihraççı ile yatırımcılar arasında asli edimin yerine getirilmesi amacıyla gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ya da alım hakkı sözleşmesi imzalanmaktadır. Bu sözleşmenin tapu kütüğüne şerh edilmesi zorunlu tutulmuştur. Gayrimenkul satış vaadi veya alım hakkı sözleşmesine konu edilen bağımsız bölümler, ihraççı tarafından üçüncü kişilere satılamamaktadır. Gayrimenkul satış vaadi veya alım hakkı sözleşmesi düzenlenmesi halinde gayrimenkul sertifikaları asli edim yerine getirilinceye veya itfa bedeli yatırımcıya ödeninceye kadar yetkili kuruluş nezdinde bloke edilmektedir.

İhraççı, elinde yeterli sayıda gayrimenkul sertifikası bulunmamasına rağmen asli edimi kullanmak isteyen yatırımcılara izahname veya ihraç belgesinde açıklanmak koşuluyla kredi kullanım veya nakit ödeme imkanı sağlayabilmektedir.

Asli edim kullanım sürelerinin bitimini takiben asli edim talebiyle başvurmayan veya başvurmasına rağmen izahname veya ihraç belgesinde asli edimin yerine getirilmesi için öngörülen şartları yerine getirmeyen yatırımcıların, tali edimi talep ettikleri kabul edilmektedir. Edime konu gayrimenkul sertifikalarına karşılık gelen bağımsız bölümler ihraççı tarafından, edimlere ilişkin taleplerin alındığı tarihten vadeye kadar olan sürede satılabilmektedir. İhraççının tali edime konu gayrimenkul sertifikalarına karşılık gelen bağımsız bölümleri satmak ve satış tutarını yatırımcılara sahip oldukları gayrimenkul sertifikaları ile orantılı olarak dağıtmak suretiyle tali edimi yerine getirmesi zorunlu kılınmıştır. Tali edimin yerine getirilmesinde uygulanacak esaslar işbu değişiklik ile belirlenmiştir. Tali edim ifa süresi, ihraççı tarafından belirlenmekte ve izahname veya ihraç belgesinde açıklanmaktadır. Tali edimin ifa süresi içinde ihraççı tarafından izahname veya ihraç belgesinde öngörülmesi ve esaslarının açıkça belirtilmesi şartıyla, başta tali edim talep eden yatırımcılar asli edimi talep edebilmektedir.

Tali edime konu bağımsız bölümlerin satışından elde edilen satış tutarı, tali edim ifa süresi boyunca tali edime konu bağımsız bölümlerin tamamı satılıncaya kadar vekilin özen borcu çerçevesinde yetkili kuruluş tarafından devlet tahvili, hazine bonosu, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen kira sertifikaları, mevduat veya katılma hesabı olarak veya Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarına yatırılmak suretiyle yatırımcılar adına değerlendirilmekte ve bağımsız bölümlerin tümünün satışının tamamlanmasını takip eden 2 iş günü içerisinde yatırımcıların hesaplarına sahip oldukları gayrimenkul sertifikası oranında aktarılmaktadır.

Tali edime konu bağımsız bölümlerin satışından elde edilen satış tutarı, tali edim ifa süresinin bitmesi beklenmeden gayrimenkul sertifikalarının kısımlar halinde itfasında da kullanılabilmektedir. Kısmi itfa işlemi, elde edilen satış tutarının tali edimi talep eden tüm yatırımcılara sahip oldukları gayrimenkul sertifikaları oranında aktarılması suretiyle gerçekleştirilecektir. Kısmi itfa işleminin hangi periyotlarla gerçekleştirileceği, nakdin yatırımcılara aktarım süresi gibi esaslar izahname veya ihraç belgesinde belirtilmesi gerekmektedir. Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları çerçevesinde yapılan ihraçlar hariç olmak üzere tali edim ifa süresi bitiş tarihine kadar, tali edime konu bağımsız bölümler ihraççı ve ihraççının ilişkili taraflarına satılamamaktadır.

 

Tali Edim İfa Süresi İçinde Satılamayan Bağımsız Bölümler İçin Ödeme Nasıl Olacaktır?

Tali edim ifa süresi bitiş tarihi itibarıyla satılamayan bağımsız bölümlerin olması durumunda, bu bağımsız bölümlere karşılık gelen gayrimenkul sertifikalarının itfasına ilişkin olarak ihraççı tarafından yatırımcılara yapılacak ödemelerde, gayrimenkul sertifikalarının vade tarihinden önceki üç aylık dönemde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması esas alınmakta,  bu fiyatların hesaplanamaması veya hesaplanan fiyatların sağlıklı oluşmadığının Borsa veya Kurulca tespiti halinde söz konusu bağımsız bölümlerin değerinin tespiti için bir değerleme raporu hazırlanacak ve yatırımcılara yapılacak ödemelerde bu değerleme raporunda tespit edilen değer esas alınacaktır. Ayrıca söz konusu bağımsız bölümler, hazırlanacak değerleme raporunda tespit edilen değerden aşağı olmamak şartıyla ihraççının ilişkili taraflarına satılabilecektir. Bu bent kapsamında yatırımcılara yapılacak ödemeler, tali edim ifa süresinin bitimini takip eden 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir.

 

Projenin Gecikmesi Ya Da Gerçekleşmemesi Durumunda Ne Olur?

Edimlerin, izahname veya ihraç belgesinde belirtilen ifa sürelerinde ve esaslar çerçevesinde yerine getirilemeyeceğinin anlaşılması projenin gecikmesi durumudur.

Projenin gecikmesi halinde fizibilite raporu hazırlanmakta ve projenin tamamlanması için gereken süre için Kurula başvurulmaktadır. Kurulca verilecek bu ek süre genel zorlayıcı sebepler haricinde hiçbir şekilde proje bitiş tarihini izleyen 180 günü aşamayacaktır. Projenin gerçekleşmemesi durumu da verilen ek süre sonunda ya da hiç ek sürede bulunulmaması halinde vade sonunda edimlerin yerine getirilmemesi veya getirilemeyeceğinin anlaşılması olarak tanımlanmıştır.

İhraçcının yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, güncel fizibilite raporu ile gayrimenkul sertifikası sahipleri toplantısının yeri ve tarihi en geç 30 gün içerisinde yetkili kuruluş tarafından KAP’ta ilan edilip, bu bentte geçen fizibilite raporunun hazırlanması ve gayrimenkul sertifikası sahipleri toplantısının düzenlenmesine ilişkin işlemler yetkili kuruluş tarafından yerine getirilir ve bu işlemlerden doğan masraflar yetkili kuruluş nezdinde bloke edilen fondan karşılanacaktır. Yapılacak gayrimenkul toplantısında projenin tamamlatılması veya yetkili kuruluş nezdinde bloke edilen fonun ve gayrimenkul projesinde ihraca konu olan ancak tamamlanmayan kısmın satılarak bedelinin sahip olunan gayrimenkul sertifikaları nispetinde yatırımcılara iadesi hususları müzakere edilecektir. Bu toplantıda uygun düştüğü ölçüde 6102 sayılı TTK’nın Anonim Şirkete ilişkin hükümler uygulanacaktır. Toplantıya katılanların çoğunluğunun alacağı karara göre hareket edilip, toplantıda başka yönde karar alınmadıkça; Projenin tamamlatılması yönünde karar çıkması halinde, yatırımcılar tarafından anlaşma sağlanacak üçüncü kişilerce proje tamamlatılarak edimler bu kişi tarafından yerine getirilecektir. Yetkili kuruluş nezdinde bloke edilen fonun ve gayrimenkul projesinde ihraca konu olan ancak tamamlanmayan kısmın satılarak bedelinin sahip olunan gayrimenkul sertifikaları nispetinde yatırımcılara iadesi yönünde karar çıkması halinde, kalan fon ile tamamlanmayan kısmın satışından elde edilen tutar, yatırımcılara sahip oldukları gayrimenkul sertifikaları nispetinde dağıtılarak gayrimenkul sertifikaları itfa edilecektir.

 

İhraçtan Elde Edilen Fonlar Nasıl Değerlendirilecektir?

İhraçtan elde dilen fonların kullanım şekli de detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Buna göre; Gayrimenkul sertifikası ihracı karşılığında elde edilen fon yetkili kuruluş tarafından, bir banka nezdinde açılan özel bir hesapta toplanıp, vekilin özen borcu çerçevesinde devlet tahvili, hazine bonosu, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen kira sertifikaları, vadeli mevduat veya katılma hesabı olarak veya Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarına yatırılmak suretiyle ihraççı adına değerlendirilecektir. İhraçtan elde edilen fonun yüzde onluk kısmı inşaat başlamadan önce doğrudan ihraççıya, ihraçtan elde edilen fonun yüzde seksenlik kısmı, inşaat ilerleme raporlarında belirlenen oranlar ölçüsünde yetkili kuruluş tarafından ihraççıya; başka kişi veya kurum tarafından bağımsız bölümlerin tamamlanması durumunda ise söz konusu kişi veya kurumlara aktarılacaktır. İhraçtan elde edilen fonun kalan yüzde onluk kısmı ise yetkili kuruluş tarafından vade sonunda ihraççıya ödenip, inşaat ilerleme raporlarına göre aktarımın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağı ihraççı tarafından izahname veya ihraç belgesinde belirtilecektir.

 

Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Projelerde Gayrimenkul Sertifikası Nasıl Uygulanmaktadır?

6306 sayılı Kanun, 2985 sayılı Kanun ve 775 sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm amaçlı proje yürütülen alanlarda, taşınmazlar üzerinde hak sahibi olduğu ilgili kurumlarca tespit edilen ve uzlaşma sağlanan kişiler Tebliğ’de hak sahibi olarak tanımlanmıştır.

Bu bağlamda gayrimenkul sertifikası ihraç edebilecek tüzel kişiler şu şekilde belirlenmiştir; 6306 sayılı Kanun uyarınca talep etmeleri ve Bakanlık tarafından yetki devri yapılması ve projenin uygun görülmesi durumunda İller Bankası Anonim Şirketi ve TOKİ veya bunlar tarafından anlaşma suretiyle belirlenecek tüzel kişiler, 6306 sayılı Kanun uyarınca Bakanlık tarafından yetki devri yapılması ve projenin uygun görülmesi durumunda belediyeler veya belediyeler tarafından anlaşma suretiyle belirlenecek tüzel kişilerden İller Bankası Anonim Şirketi tarafından garantör olunanlar, 6306 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca Bakanlık tarafından anlaşma suretiyle belirlenecek tüzel kişiler ve son olarak 775 sayılı Kanun ve 2985 sayılı Kanun uyarınca TOKİ ile TOKİ’nin anlaşma yapacağı bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile tüzel kişiler.

Özetle, tebliğ kapsamında düzenlenen tüm süreçler bir yana bırakıldığında gayrimenkul sertifikası tebliği kapsamında sertifika sahipleri, ellerindeki sertifikalara karşılık gelen veya proje süresince alacakları yeni sertifikalarla sertifika sayısını artırarak istedikleri bir konutun mülkiyetine sahip olabileceklerdir. Ya da borsada işlem görecek olan sertifikalarını satarak likit hale dönüştürebileceklerdir. Üstelik proje tamamlandığında normal şartlarda gayrimenkulün değeri artacağından sertifikaların da değeri yükselecektir. Böylece sertifika satışından sermaye kazancı elde etmek de mümkün olabilecektir.