| Okuma Süresi: < 1
|

ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM HİZMETLERİ GEÇİCİ DANIŞMA KURULU TEŞKİLİ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STJ. AV. SİMGE KARABOĞA

Yönetmeliğin amacı olarak, Hareket Kısıtlılığı Olanların Taşımacılık Hizmetlerine Erişimi Konusunda Paydaş Analizi ve İstişaresi Yapılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi kapsamında, Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulunun oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları, gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile çalışma usul ve esaslarını belirlenmesi gösterilmiştir.

Kurul; görev süresi bir yılı aşmamak üzere Bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla oluşacaktır.

 

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

·       Engelliler ve hareket kısıtlılığı olanların yolculuklarında ve bunlara yönelik haberleşme hizmetleri konusunda grup başkanı koordinasyonunda araştırma, inceleme ve projelendirme çalışmaları yürütmek ve kanun ve/veya ikincil düzenlemelerde değişiklik gerektiren hususları tespit etmek ve düzenlenen raporları Kurul gündeminde değerlendirmek, raporlarda yer alan hususları karara bağlamak ve gerektiğinde bu araştırma ve incelemelere bağlı olarak ulaştırma altyapıları ve taşımacılık faaliyetlerinin emniyetinin iyileştirilmesi için teklif hazırlamak ve Bakana sunmak,

·       Bir ulaştırma türünde engellilerin ve hareket kısıtlılığı olan yolcuların yaşamakta olduğu sorunları özel olarak araştırmak, incelemek ve bütün ulaştırma türlerini kapsayacak şekilde teklif hazırlamak ve Bakana sunmak,

·        Rapor muhteviyatının tamamen veya kısmen yayımlanmasına karar vermek,

·       Araştırma, inceleme ve projelendirme çalışması yapılan konulara ilişkin raporları gerektiğinde taraflara ve ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek,

·       Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara ilişkin yıllık istatistik çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve bu çalışmaların sonuçlarını yayımlamak,

·       Kurul Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.