| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

EMLAK VERGİSİ KANUNUNUN UYGULANMASINA YÖNELİK GENEL TEBLİĞ HAKKINDA

AYŞE NUR KARAOSMANOĞLU STJ. AV. GÖRKEM BERKAY GÜNEN

İşbu Tebliğ 26 Aralık 2017 tarihinde 30282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup; 28.11.2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 29.07.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen “Geçici 23. Maddenin” uygulanmasına yönelik hususlar açıklanmaktadır.

 

7061 sayılı Kanun ile 1319 sayılı Kanuna eklenen “Geçici Madde 23” aşağıdaki gibidir:

 

“Takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin %50’sinden fazlasını aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin %50 fazlası esas alınır. Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 29 uncu madde kapsamında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanır.

Emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülükler için de birinci fıkra hükümlerine göre belirlenen değerler dikkate alınarak uygulanır.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

 

Vergi değeri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde arsa ve arazi birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca takdir olunan metrekare birim değerlere göre hesaplanan bedeldir. Asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri, arsa ve arazi takdir komisyonlarınca dört yılda bir yapılmaktadır. Vergi değerinin hesaplanmasında; arsa ve arazi metrekare birim değerleri, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınmaktadır.

2017 yılı ve önceki yıllarda uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerine ilişkin hesaplamada uygulanan oranlar aşağıdaki gibidir:

2017 yılında, takdir komisyonlarınca 2018 yılı için asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerine ilişkin takdirler yapılmıştır. 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, belediyeler tarafından 2017 yılında uygulanan birim değerlerle karşılaştırılacaktır. 2018 yılı için takdir edilen birim değerler, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin %50’sinden fazlasını aşıyorsa, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin %50 fazlası esas alınacaktır.

 

Tebliğ tüm bu hususların yanında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerine karşı dava açılmış olması halini de düzenlemektedir. Açılan davalarda mahkemelerce takdir komisyonu kararlarıyla belirlenen metrekare birim değerlerine ilişkin şu kararlar verilebilecektir;

 

1.İptal edilmesi sonucu takdir komisyonları tarafından yeni bir değer belirlenmesi,

2.Kısmen iptal ve kısmen tasdik edilmesi,

3.Tasdik edilmesi.

 

Bu haller sonucu oluşan değerler 2017 yılında uygulanan birim değerlerin %50’sinden fazlasını aşıyorsa, 2018 yılına ilişkin bina, arsa ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin %50 fazlası esas alınarak emlak vergi değerleri işbu Tebliğde açıklanan esaslar çerçevesinde ilgili belediyeler tarafından hesaplanacaktır.

Arsa veya arazinin herhangi bir sebeple takdir dışı kalması veya yeni cadde ve sokak oluşması gibi nedenlerle 2017 yılına ait birim değerin bulunmaması halinde bu arsa ve araziler için 2018 yılına ilişkin takdir komisyonlarınca belirlenen birim değerler esas alınacaktır.

Emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülükler için de yukarıda bahsedilen hesaplamaya göre oluşan değerler esas alınacaktır.