| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KHK’LARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ONAYLANDI

SEZAİ ÖZKAMALI

30 (otuz) tam yıldan fazla hizmeti olan Emekli Sandığı iştirakçilerine 30 (otuz) yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödeniyordu. Anayasa Mahkemesince otuz yıl ibaresinin iptal edilmesi sonucunda 30 (otuz) yılı aşkın sürelerin emekli ikramiyesinin ödenmesi konusunda 07.01.2015 tarihinden önce emekli olanlar yönünden sorunlar yaşanmaya başlandı. Bu sorunlar Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 18.01.2017 tarihli ve 6770 sayılı Kanun ile giderilmiştir. Kanun henüz Resmi Gazetede yayınlanmamıştır.

Üç ay içerisinde ödenecek!

·       Bu düzenlemeye göre  6770 sayılı Kanunun  yürürlüğe girdiği tarihten önce 30 (otuz) yıldan fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen, 30 (otuz) tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, 30 (otuz) yılı aşan her tam hizmet yılı için 50,00-TL’nin altında olmamak üzere, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin  6770 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla, 7.500,00-TL’na kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde  ödenecek. Varsa kalan kısmı ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecektir.

 Dava açanların durumu;             

·       6770 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların başvuruları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak ve bunlara  ödenecek toplam ikramiye tutarı hiçbir şekilde 100,00-TL’nin altında olamayacaktır.

·       Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın 6770 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar yukarıda belirtilen esaslara göre ödenecek. Mahkemelerce, 6770 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek.

Yargılama giderleri ve vekalet ücretleri 

·       Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılacaktır. Vekalet ücretinin ise dörtte birine hükmedilecektir. İlk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmayacak ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçilmiş sayılacaktır.

× WP