| Okuma Süresi: 3 Dakika
|

ELEKTRONİK TEBLİGAT ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR

ADEM AKKIR

6 Aralık Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile vergi daireleri, mahkemeler, sosyal güvenlik kurumları gibi Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından yapılacak tebligatlar kanunla kurulanlar dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişilerine, avukatlara, sicile kayıtlı arabuluculara, bilirkişilere ve yine aralarında aralarında bakanlıkların, mahalli idarelerin de bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmelerine, sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklara elektronik yola yapılacaktır. Zorunlu elektronik tebligat adresi alaması gerekenlerin kimler olduğuna yazı sonunda yer verilmiştir.

 

Elektronik yolla yapılacak tebligatlar aşağıdaki ilklere dahilinde sağlanacak olup;

a) Teslim, bilgilendirme ve belgelendirmenin sağlanması.

b) Bilgi güvenliğinin sağlanması.

c) Kişisel verilerin korunması.

ç) Entegrasyon ve işbirliğinin sağlanması.

d) Hizmet kalitesinin sağlanması.

e) Ulusal ve uluslararası standartların sağlanması.

 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yerine getirilecektir. Uygulama 01 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup, zorunlulğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde elektronik tebligatın yapılması zorunlu olan kişi, kurum ve kuruluşlar aşağıdaki belgeler ile elektronik tebligat adresi almak için PTT başvuracaklardır.

 

a) Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri.

b) Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.

c) Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.

 

PTT tarafından başvurunun alınmasından itibaren bir ay içinde başvuranların elektronik posta adresleri gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturup Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydedilecek ve adresler ilgililerine ulaştırılmak üzere gönderilecektir.

 

Tüzel Kişiler, elektronik tebligat adresiyle ilgili işlemleri yapmak üzere en az bir, en fazla on ana işlem yetkilisi belirleyerek PTT’ye bildirebilir. Ana işlem yetkilisinin görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Alt işlem yetkililerini belirlemek, bunları UETS’ye eklemek veya çıkarmak.

b) UETS’de alt işlem yetkililerine rol tanımlamak.

c) Gerektiğinde alt işlem yetkililerinin yapacağı tüm işlemler ile diğer teknik işlemleri yürütmek.

 

Alt işlem yetkilisi, ana işlem yetkilisince kendisine verilen yetki kapsamında verilere ulaşabilir.

a) Elektronik tebligat hakkında bilinmesi gereken önemli noktalar ise,

b) UETS aracılığıyla gönderilen tebligatlar zaman damgasıyla ilişkilendirilerek gönderilir, şifrelenir

c) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

d) Elektronik tebligatın geldiği , muhatabın bildireceği kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir.

e) Elektronik tebligat adresine, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak erişmek mümkündür.

f) UETS, elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşıp ulaşmadığına dair delil kayıtlarını tutar ve bu kayıtları, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercie derhâl ve en geç yirmi dört saat içinde bildirir.

g)UETS tarafından gerçekleştirilen işlemler on yıl süreyle muhafaza edilir.

h) Delil kayıtları ise otuz yıl süreyle tutulur.

 

Zorunlu olarak elektronik tebligat yapılacak kişi, kurum ve kuruluşlar ise aşağıda verilmiştir.

1. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri;

TBMM, Cumhur Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, HSYK, Bakanlıklar, Kuvvet Komutanlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tapu Kadastro ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü vs.

2. Özel Bütçeli İdareler

Üniversiteler, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu vs.

3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

RTÜK, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu İhale Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu v.

4. Sosyal Güvenlik Kurumları,

SGK, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü,

5. Mahalli İdareler,

Belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri

6. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

7. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

8. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

9. Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

10. Noterler.

11. Baro levhasına yazılı avukatlar.

12. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

13. İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.