| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

STJ. AV. ONAY ONUR ÖZAVCI

2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendinde üretim lisansı başvurusunda, başvuru dilekçesi ekinde;

 

Yönetmeliğin eski halinde kaynak türü ve kurulu güç bazında Kurul kararı ile belirlenen oranlara karşılık gelen tutardan, önlisans kapsamında Kuruma sunulan banka teminat mektubu tutarının düşülmesi ile bulunan ve üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek koşuluyla, Kurul kararıyla belirlenen tutarda, Kuruma muhatap düzenlenmiş ve Kurul kararı ile belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu ile sunulurken  yapılan yeni değişiklik ile Kaynak türü ve kurulu güç bazında Kurul kararı ile belirlenen oranlara karşılık gelen tutarda ve üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek koşuluyla, Kurul kararıyla belirlenen tutarda teminat ile sunulacaktır.

 

Yeni düzenleme, aile üyelerine pay devri ve TMSF yönetimindeki ön lisans sahibi şirketlerin ortaklık yapısının değişmesi mümkün hale gelmiştir.

 

Düzenleme ile yatırımcıların yaptıkları iş ile ilgili veri işleme veya veri depolama amacı ile kuracakları veya hizmet alacakları bilgi işlem merkezlerinin Türkiye’de olma zorunluluğu kaldırılmış. Bununla birlikte yatırımcılara üçüncü kişilerin bu verilere erişimi ve hukuka aykırı şekilde kullanımının önlenmesi için her türlü teknik ve idari tedbiri alma zorunluluğu getirilmiştir.

 

Düzenleme ile Lisans tadil bedellerinin belirlendiği 43 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına eklenen ‘’kısmi işletmede olan üretim tesisleri için işletmede olmayan ve süre uzatımına konu olan kurulu güç miktarı’’ ifadesi ile kısmen devreye girmiş santrallerin ödeyecekleri lisans tadil bedellerin düşmesi sağlanmıştır.

 

Düzenleme ile Kurum tarafından talep edilmesi halinde dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri, hukuki ayrıştırma çerçevesinde bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere uygunluk sağlamak için aldıkları tedbirleri, kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri ile birlikte, Kurum tarafından belirlenen formata uygun olarak Kuruma bildirmekle yükümlü olacak olup, kurum tarafından yıl içerisinde yapılan izleme faaliyetleri ile söz konusu bildirimler birlikte değerlendirilerek, ihtiyaç olması halinde hukuki ayrıştırmanın etkin bir şekilde uygulanması için alınması gereken ek tedbirler Kurula sunacaklardır.

 

Düzenleme ile ön lisans başvurularında EPDK’ya sunulan teminatın iade edilme durumlarını belirleyen 45. maddenin birinci fıkrasının b bendinde yapılan değişiklik ile teminatların ön lisansın tüzel kişiden kaynaklanmayan nedenle idare tarafından sona erdirilmesi dışında yine tüzel kişiden kaynaklanmayan bir nedenle sona ermesi halinde de iade edileceği hükmü getirilmiştir.

 

Düzenlemede ayrıca yönetmeliğin pay devirleri işlemlerini düzenleyen 57. maddesinin birinci fıkrasına eklenen bentler ile ön lisansa sahip şirketlerde eşler ve birinci derecede kan hısımlığı bulunan kişiler arasında pay devirleri mümkün hale geldi. Aynı zamanda TMSF tarafından el konulan, ön lisans sahibi şirketlerin de ortaklık yapılarının doğrudan ve dolaylı değişimleri de artık mümkün olacaktır.

 

Düzenleme ile yönetmeliğin 57. maddesinin ikinci fıkrasının son bölümüne eklenen ifadeler ile pay devirlerinin tamamlanma tarihlerinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde lisans tadil talebinde bulunulması ve sekizinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydı ile onay alınmasını gerektirmeyen diğer değişikliklerin Kuruma bildirilmesi ve bu değişiklikler için gerekmesi halinde, değişiklik tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde lisans tadil talebinde bulunulması zorunlu olduğu hükümleri getirilmiştir.

 

Bu yönetmelik yayımı tarihinde itibaren yürürlüğe gireceği gibi ilgili hükümler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülecektir.