| Okuma Süresi: < 1

ECRİMİSİL DAVASINDA İNTİFADAN MEN ŞARTI

AV. SİNEM RUMELİ

Ecrimisil kelime olarak “bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri” anlamına gelmektedir. Ecrimisil davası; malikin ayni hakkına dayanarak söz konusu malını kullanma yetkisinin elinden alınması neticesinde, haksız yere ve kötü niyetli olarak kullanan, geri verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerden haksız işgal tazminatının alınması için açılan bir davadır.

Netice itibariyle bir şeyin maliki olan kimse, o şey üzerinde; kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkilerine haizdir.

Gerek paylı mülkiyette gerekse el birliği mülkiyetinde taşınmazdan yararlanamayan paydaş/ortak, bu taşınmazdan yararlanmasına engel olan öteki paydaş/ortaklardan her zaman payı oranında ecrimisil isteyebilir.

Olası bir davada tarafların; Dava konusu mal üzerinde mülkiyet hakkı var mı? Mala karşı hiçbir haklı sebebe dayanmayan müdahale mi var? Gibi soruların cevapları aranır.

İntifadan men nedir? Nasıl yapılır?

Kural olarak gerek paylı mülkiyette gerekse el birliği mülkiyetinde taşınmaz ile ilgili olarak, intifadan menedilmedikçe paydaşlar birbirlerinden ecrimisil isteyemezler. İntifadan men koşulunun gerçekleşmesi de ecrimisil istenen süreden önce davacı paydaşın davaya konu taşınmazdan ya da gelirinden yararlanmak isteğinin davalı paydaşa bildirilmiş olmasına bağlıdır.

Şekli bir zorunluluk olmasa da ispat açısından intifadan men bildirimin yazılı olarak ve mümkünse noter kanalıyla yapılması gerekmektedir.

İstisnalar dışında intifadan men koşulunun gerçekleştirilmesi için dava öncesinde ihtar gönderilmesi gerekebilir bu durumda ihtarname göndermesi uygun olacaktır.

Ecrimisil talebi geriye dönük 5 yıl için istenebilir, her yıl için fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak bedel belirtilmesi ve kademeli faiz istenilmesi uygun olacaktır.

Yargılama sırasında tanık ve delil bildiriminin yapılması uygun olacak olup olaylara şahit olan kişilerin tanık olarak bildirilmesine dikkat edilmelidir. Tapu kaydı gibi mülkiyet hakkını veya zilyedliği ispatlayan belgeler sunulması ve keşif aşaması önem taşınmakta olup hukuk nosyonuna sahip kişilerden destek almanızın menfaatinize olacağınızı belirtmek isterim.

 

Link: https://www.hurriyet.com.tr/aile/yazarlar/sinem-rumeli/ecrimisil-davasinda-intifadan-men-sarti-41572193