1

E-Ticaret Şirketi Kuruluşu

E-Ticaret Şirketi Kuruluşu İçin Öncelikle Belirlenmesi Gerekenler

E-Ticaret şirketi kuruluşu için, girişimcilerin önce hangi şirket türünü kurmak istediğine karar vermesi gerekmektedir. E-Ticaret şirketleri şahıs, limited veya anonim şirket şeklinde kurulabilmekte olup kuruluş aşaması diğer şirket türlerinden farklı değildir. Dolayısıyla seçilen şirket türüne göre başvurular yapılmaktadır. Anonim şirketler asgari 50.000 TL Esas sermaye ile kurulabilmektedir ve kuruluş aşamasında;

Kurucuların müdürlükte huzurda imzalanmış şirket sözleşmesi, Sermayenin en az yüzde yirmi beşinin Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanununa göre yapılacak ödemenin gerçekleştirildiğini gösterir belge, Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları, Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları, Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı, Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge, Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı, Şirketi temsile yetkili kılınan kişilerin imza beyannameleri gerekmektedir.

Limited Şirket

E-Ticaret Şirketi, Limited Şirket ise 10.000 TL esas sermaye ile kurulabilmekte olup; tek ortaklı olabileceği gibi ortak sayısı 50’yi aşmamak üzere birden fazla da olabilmektedir. Kuruluş için; Kurucuların müdürlükte huzurda imzaladıkları şirket sözleşmesi, Rekabetin Korunması Hakkında Kanununa göre yapılacak ödemenin gerçekleştirildiğini gösterir belge, Ortak olmayan müdürler kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları, Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları, Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı, Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge, Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve e-ticaret şirketi kuruluşuyla ilgili olan sözleşmeler, Şirket müdürlerinin uyarınca düzenlenmiş imza beyannameleri gerekmektedir.

Şahıs Şirketi

E-ticaret şirketi, şahıs şirketi olarak kurulursa; şirket unvanı ortaklardan (komanditer hariç) en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içermelidir. E-ticaret şirketi kuruluşu aşamasında; Kurucuların müdürlükte huzurda imzalanmış şirket sözleşmesi, Komandit şirketlerde komanditer ortağın ayni sermaye koymuş olması halinde; konulan ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanmış bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporu, Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı, Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge, Şirketi temsile yetkili olanların imza beyannameleri gerekmektedir.

E-Ticaret sitesinde bulunması gerekenler ise Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. İlgili mevzuat uyarınca; herhangi bir E-Ticaret web sitesinde;

  • Ön bilgilendirme formu,
  • Mesafeli satış sözleşmesi,
  • Üyelik sözleşmesi,
  • Kullanım koşulları,
  • Gizlilik politikası ve site işletmecisinin iletişim bilgileri yer almalıdır.

E-Ticaret Şirketi Kuruluşu ile ilgili desteğe ihtiyacınız varsa ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Bununla birlikte, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğe göre E-Ticaret sitelerinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) kayıt yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Faaliyete başlamadan önce bu yükümlülük yerine getirilmelidir. Tebligata elverişli KEP adresi, elektronik ticaretin türü, elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri, elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü, elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri, elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü hususlarında bildirimde bulunulmalıdır. ETBİS’e kaydedilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bunlara ilişkin gerekli görülen diğer bilgiler Bakanlık internet adresinden veya Bakanlıkça oluşturulan “www.eticaret.gov.tr” internet adresinde ilan edilmektedir.

Bu işlemlerin ardından elektronik ticaretin yapılacağı sitenin kurulması aşamasına geçilmektedir. Bu aşamada alan adına (domain) karar verilmeli ve SSL (Secure Socket Layer) ile hosting alınmalıdır. SSL ile sitenin gizliliği ve güvenilirliği sağlanmaktadır. Hosting web sitesi yayınlama hizmeti olup Domain ise web sitesinin adını ve adresini ifade etmektedir.