| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

DÖVİZ CİNSİNDEN SÖZLEŞMELERİN DURUMU

MUSTAFA GÜNEŞ

13.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair 85 sayılı karar ile bir kısım işlemlerin Türk Lirası üzerinden yapılması ve daha önceden yapılmış bu tür işlemlerin ise Türk Lirası üzerinden taraflarca yeniden belirlenmesi öngörülmüştür.

 

Değişikliğin uygulama alanlarını ve şeklini kısaca özetlemek gerekirse;

  • Türkiye’de yerleşik bulunan kişiler arasında belirli işlemler yalnızca Türk Lirası olarak belirlenen üzerinden yapılacaktır.
  • 13.09.2018 tarihinden itibaren menkul ve gayrimenkul alım ve satımı, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmeleri bakımından sözleşme bedeli Türk Lirası üzerinden belirlenecektir.
  • 13.09.2018 tarihinden önce yapılmış olan menkul ve gayrimenkul alım ve satımı, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmeleri bakımından 85 sayılı Karar ile 30 günlük bir uyumlulaşma süreci öngörülmüştür. Buna göre; yukarıdaki sözleşmeler bakımından taraflar en geç 13.10.2018 tarihine kadar anlaşarak sözleşme bedellerini Türk Lirası üzerinden yeniden belirlemelilerdir.
  • Bu maddeye aykırılık durumunda 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3. Maddesi gereğince aşağıdaki cezalar uygulanabilecektir:

(1) Cumhurbaşkanının bu Kanun hükümlerine göre yapmış bulunduğu genel ve düzenleyici işlemlerdeki yükümlülüklere aykırı hareket eden kişi, üçbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

(6) Bu kabahatlerin bir tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi halinde, ilgili tüzel kişiye de aynı miktarda idarî para cezası verilir.

(7) Kabahatin konusunu yabancı para oluşturması halinde, idarî para cezasının hesaplanmasında fiilin işlendiği tarih itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bu paraya ilişkin “döviz satış kuru” esas alınır.

(8) Hükmolunacak idarî para cezasına, suç tarihi ile tahsil tarihi arasındaki süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında, para cezası ile birlikte tahsil olunmak üzere, gecikme faizi uygulanır. Gecikme faizinin hesaplanmasında ay kesirleri nazara alınmaz.

(9) Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçların tekerrürü halinde verilecek cezalar iki kat olarak hükmedilir.

(10) Bu madde hükmüne göre idarî para cezasına karar vermeye Cumhuriyet savcısı yetkilidir

 

85 Sayılı Karar metni aşağıdaki şekildedir:

MADDE 1- 7/8/1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4. Maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”

 

MADDE 2- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

“Geçici Madde 8- Bu Kararın 4. Maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Tür parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.”

 

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.