| Okuma Süresi: 4 Dakika
|

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

AV. ZİYA UGUR

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile uygulama yönetmeliğine elektronik imza ve Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi ile ilgili hükümler eklenmiştir.

 

Söz konusu sistem uyarınca Doğrudan yabancı yatırımcı bulunduran şirketler;

 

– Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler yetkilendirmiş oldukları nitelikli elektronik sertifika sahibi kullanıcı vasıtasıyla, yetkilendirmeyi müteakip en geç 1 ay içinde, Bakanlık internet sayfasında erişim sağlanan ETUYS’a giriş yaparak “Yatırımcı”, “Ortak Listesi” ve varsa “Bağlı İştirakleri” alanlarındaki bilgileri elektronik ortamda doldurarak şirketin sisteme kaydedilmesini,

 

– Faaliyetlerine ilişkin ETUYS’ta yer alan EK-1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formundaki alanları yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini,

 

– Sermaye artışı veya azalışının gerçekleşmesi hallerinde en geç 1 ay içinde, ETUYS’ta yer alan “Ortaklar Listesi” alanını kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini,

 

– Sermaye artışı veya hisse devrine istinaden yapılan ödemeler var ise ETUYS’ta yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formundaki” alanları ödemeyi takip eden 1 ay içinde kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlamak zorundadır.

 

Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri sonrasında, E-TUYS’ta yer alan “Ortaklar Listesi” alanını, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesi gerekmektedir.

 

Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler ise

 

– Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya

 

– Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle

 

hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde, E-TUYS’ta yer alan “Yatırımcı”, “Ortak Listesi” ve varsa “Bağlı İştirakleri” alanlarındaki bilgileri, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlayacaklardır.

 

Yetkilendirme başvurusunda ise Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından, bu şirket ve şubeler adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için Genel Müdürlüğe başvurulacaktır.

 

Başvuru esnasında gerekli olan bilgi ve belgeler ise;

 

– Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,

 

– Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,

 

– Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasındaki “Eİmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütnamenin aslı (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekmektedir),

 

– Bakanlık internet sayfasındaki “Eİmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve Kanun kapsamındaki şirket ve şubeyi temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu.

 

Yetkilendirme başvurusu bir veya birden fazla kişi için aynı zamanda yapılabilir. Bu durumda, E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenir. Taahhütnamenin geçerli olacağı süre, taahhütnamede belirtilir.

 

Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında, birinci fıkrada sayılan ve geçerliliği devam eden imza sirküleri tekrar aranmayacaktır.

 

Kullanıcıların, sertifikalarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika temin etmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapması gerekmemektedir.

 

Yapılan yetkilendirme başvurusu üzerine, Kanun kapsamındaki şirket ve şube bilgilerinin E-TUYS’akaydedilmesini ve sunulan belgelerin usulüne uygunluğunun kontrolünü müteakip, Genel Müdürlük tarafından E-TUYS aracılığıyla onay işlemleri başlatılacaktır. Usulüne uygun olmayan başvurular işleme alınmamaktadır..

 

Genel Müdürlük, sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda ve/veya ilgili mevzuat çerçevesinde değişiklik ve güncelleme isteme, ek bilgi ve belge talep etme ya da kanun kapsamındaki şirket ve şubenin tanımlama ve yetkilendirme başvurusunu reddetme hakkına sahiptir.

 

Genel Müdürlük, yetkilendirme talebinin sonucunu, kullanıcının beyan ettiği elektronik posta adresine bildirir. Genel Müdürlük, ulaşmayan bildirimlerden sorumlu tutulamayacaktır.

 

Şirketlerce atanacak kullanıcıların yetkisi taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlıdır. Süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, her kişi için ayrı ayrı olmak üzere yeni E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu ile birlikte Genel Müdürlüğe müracaatta bulunulması gerekmektedir. Yetki süresinin bitiminden süre uzatımına kadarki sürede kullanıcının yetkisi askıya alınacaktır.

 

Süre uzatımında, daha önce Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından 10 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca sunulan ve geçerliği devam eden diğer belgeler tekrar istenmez. Ancak, belgelerde değişiklik olması veya içerdikleri bilgilerin taahhütname ve kullanıcı yetkilendirme formu ile farklı olması durumunda belgelerin yenilenmesi zorunludur.

 

İflas etmiş ya da iflas süreci devam eden Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler adına işlem yapan kullanıcıların, yetki süresinin uzatılması ya da yeni bir kişinin yetkilendirilmesi için gereken taahhütnameyi noter kanalıyla temin edememesi durumunda, iflas idaresinin kararına dayanarak İflas Müdürlüklerince usulüne uygun olarak düzenlenen taahhütname kabul edilir. Ayrıca mevcut kullanıcı bilgilerinde değişiklik olması veya yeni bir kişinin yetkilendirilmesi durumunda kullanıcı yetkilendirme formu yeniden düzenlenir.

 

Kullanıcıların yetkisinin iptal edilmesi ise kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin Genel Müdürlüğe başvurusu üzerine iptal edilecektir. Başvuruda, Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azilname aranmaktadır.

 

Kullanıcının yetkisinden feragat etmesi halinde, söz konusu durumun noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak kanun kapsamındaki şirket ve şubeye bildirildiğini tevsik eden belgelerle Genel Müdürlüğe yapılacak başvuru üzerine yetki iptal edilecektir.

 

Fiil ehliyetinin sınırlandırıldığı, gaipliği, ölümü veya adına işlem yaptığı Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin tüzel kişiliğini kaybettiği öğrenilen ve gerekli görülen diğer hallerde nitelikli elektronik sertifika sahibi kişilerin yetkileri Bakanlıkça re’sen iptal edilir.

 

Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin Genel Müdürlüğe yapacağı başvuru ile kullanıcıların yetkisi, geçici süreyle askıya alınabilecektir.

 

Yönetmelik yayımlanma tarihi olan 01.06.2018’de yürürlüğe girmiştir.