Paylaş
MGC Legal Telegram
AŞAĞI KAYDIR

YAYINLAR

Dış Ticaret Sermaye Şirketi olmanın usulü ve avantajları

Dış Ticaret Sermaye Şirketi olmanın usulü ve avantajları

22/12/1995 tarihli ve 95/7623 İhracat Rejimi Kararı’nın 3. maddesinin (k) bendi uyarınca “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilmesi, geri alınması ve Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin sorumlulukları, Dış Ticaret Sermaye ve Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğde (ihracat 2004 / 12) düzenlenmiştir.

 

Buna göre Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsüne erişmek için Anonim Şirket olarak faaliyet gösterip;

 

·         Ödenmiş sermayesinin asgari 2 milyon TL olması ve

 

·         bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında; en az 100 milyon ABD doları veya eş değerde fiili ihracatın gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

 

 

Bu şartları haiz olan şirketlerin, Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü alabilmeleri için ekte yer verdiğimiz başvuru formunun doldurarak, formda belirtilen belgelerle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir. İbraz edilen bilgi ve belgeler aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir. Ait olduğu yıl yürürlükteki Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine ilişkin Kararda yer almayan şirketlere ise talepleri halinde, başvuru tarihi itibariyle 12 ay geriye gitmek suretiyle yapılacak inceleme sonucunda, yukarıdaki şartları haiz olduklarının belirlenmesi durumunda, yürürlükteki Dış Ticaret Sermaye şirketlerine ilişkin Karara ek yapılmak suretiyle Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü verilebilmektedir. Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları haiz olduğu belirlenen Şirketlere “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilir ve işbu husus Resmi Gazete'de yayımlanır.

 

 

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin Avantajları

 

1.       :İmalatçı olmamalarına rağmen ihraç kaydıyla yaptıkları satışlar için vergi mevzuatı açısından tecil – terkin uygulamasından yararlanabilme,

2.       İhracattan kaynaklanan KDV iadesi almak için sadece %4’lük bir teminat gösteriminin yeterli olması,

3.       4000 TL altında kalan KDV iadelerinde gümrük beyanname teyidi almadan da iade talebinde bulunabilme,

4.       İhracat finansmanı sağlamak amacıyla Eximbank kredilerinden aracı banka olmadan faydalanabilme, böylece daha düşük bir faiz oranı ile kredi alabilme,

5.       Gümrük mevzuatı ile ilgili olarak; onaylanmış kişi statüsü almak için belirli sayıda istihdam koşulu aranmaması, imalatçı olma koşulu aranmaması, ihracat ithalat performans kriterlerinin araştırılmaması, gümrüğe sunulan belgelerden bir kısmının aranmaması gibi bazı istisnalardan faydalanabilme,

6.       İhracata yönelik Devlet Yardımlarında öncelikli olarak değerlendirmeye alınması,

7.       Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalatlarda daha düşük oranlarda teminat istenmesidir.

 

İhracatta devlet yardımları, ihracat teşvikleri ve ihracat hibeleri Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri (eski Dış Ticaret Müsteşarlığı) ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri eliyle yürütülmektedir. Bu devlet yardımlarına örnek vermek gerekirse söz konusu Şirketin;

 

·         Uluslararası pazarlarda rekabet gücünün arttırılması ve çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik mevzuatlara uyum sağlanabilmesi amacıyla alınacak kalite, çevre belgeleri, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlerle (ISO, CE vb.) tarım ürünleri analiz raporlarına ilişkin harcamaların %50 oranında ve belge başına 25.000 $’a kadar,

·         İhracat amaçlı yurt dışında açacağı ofis, mağaza, depo gibi işyerlerinin kira giderlerinin %50 ile %90 arasında değişen oranlarda yıllık 120.000 $’a kadar,

 

·         İhracat amaçlı yurt dışında yapacağı reklâm ve tanıtım harcamaları giderlerinin %60 ile %90 arasında değişen oranlarda yıllık 250.000 $’a kadar,

 

·         Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin gezi başına %70 oranında ve 7.500 $’a kadar,

 

·         Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, şirketler için %60 ile %75 arasında değişen oranlarda ve yıllık en fazla 200.000 $’a kadar,

 

·         Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri %70 oranında ve 10.000 $’a kadar,

 

·         Kümelerin geliştirilmesi ve KOBİ’lerin uluslararası rekabet güçlerinin artırılması amacıyla İşbirliği Kuruluşları tarafından aynı değer zinciri içinde yer alan en az 10 şirketin katılımıyla hazırlanan projeler kapsamında gerçekleştirilecek eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazar araştırma gezileri, alım heyetleri giderlerinin %75 oranında proje başına en fazla 1.200.000 $’a kadar,

 

desteklendiğini; ayrıca bu desteklerin karşılıksız hibe şeklinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu tarafından karşılandığını belirtmek isteriz.

 

İlgili Mevzuat ve İçtihat

 

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat 2004 / 12)

 

Madde 1: Ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon YTL. (2 trilyon TL.) olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 milyon ABD doları veya eş değerdeki fiili ihracatı gerçekleştiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim Şirketlere, her yılın Ocak ayının son gününe kadar başvurulması kaydıyla “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilebilir veya halihazırda Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsünü haiz firmalar için söz konusu statü yenilenebilir.

 

Bu maddenin birinci fıkrasındaki şartları haiz olan Şirketlerin, Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü alabilmeleri için ekte yer alan başvuru formunu doldurarak, formda belirtilen belgelerle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir. İbraz edilen bilgi ve belgeler aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir.

 

Ait olduğu yıl yürürlükteki Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine ilişkin Kararda yer almayan Şirketlere; talepleri halinde, başvuru tarihi itibariyle 12 ay geriye gitmek suretiyle yapılacak inceleme sonucunda, yukarıdaki şartları haiz olduklarının belirlenmesi durumunda, yürürlükteki Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine ilişkin Karara ek yapılmak suretiyle Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü verilebilir.

 

Madde 2: Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları haiz olduğu belirlenen Şirketlere “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilerek Resmi Gazete'de yayımlanır. Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü, yayımlandığı tarihten itibaren müteakip yıla ait Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine ilişkin Karar yayımlanıncaya kadar geçerlidir.


#mgclegal #ihracat #dissermaye

© MGCLEGAL 2020 / BÜTÜN HAKLARI SAKLIDIR.
Yukarı Git