| Okuma Süresi: < 1
|

DAVA AÇMADAN ÖNCE ARABULUCUYA BAŞVURU ZORUNLU HALE GELİYOR

AV. İLKNUR SÖNMEZTÜRK

İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’nın birinci bölümünün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi ile; bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminat ile işe iade talebiyle dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu hale gelmiştir.

 

Arabuluculuk şartının aranmayacağı haller; 

Arabuluculuk şartı, İş Kazası ve Meslek Hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili rücu davaları hakkında aranmayacaktır.

 

Nasıl bir yol izlenecektir; 

Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılmadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Buna uyulmaması halinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilecektir. Davacı, ihtarı, gereği gibi yerine getirmezse davanın usulden reddine karar verilecektir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilecektir.

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırmak zorundadır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir. Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı duracak ve hak düşürücü süre işlemeyecektir.