| Okuma Süresi: < 1
|

ÇOCUKLARIN VELAYETİNİN DAVACI BABAYA BIRAKILMIŞ OLMASI, ÇOCUKLAR İÇİN İŞTİRAK NAFAKASINDAN ANNENİN DE SORUMLU TUTULMASI VE NAFAKA MİKTARININ TESPİTİNDE İZLENECEK USULE DAİR “KARAR İNCELEMESİ”

ÖZGÜN ÖNAL

Yargıtay 3.HD tarafında verilen 2018/6724 E. 2018/11330 K. hakkında;

  • (Taraflar) “Davalı Anne – Davacı Baba” arasındaki nafaka davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hüküm davalı anne tarafından temyiz edilmiştir.
  • Tarafların İlk derece Mahkemesi’nin ilamı ile boşandıkları, bu karar ile müşterek çocuklar … ve …’un velayetlerinin davacı babaya verildiği, talep olmaması nedeniyle iştirak nafakasına hükmedilmediği, davacı babanın eldeki dava ile müşterek çocuklar için iştirak nafakası talebinde bulunduğu, dosyada mevcut bilgi ve belgeler ile sosyal ekonomik durum araştırmasına göre, davacı babanın abisi ile birlikte kuyumcu dükkanı çalıştırdığı, davalı annenin ise ev hanımı olduğu, babasının kendisine aldığı evden aylık 800 TL kira geliri bulunduğu, başkaca bir gelirinin olmadığı, müşterek çocuk …’nın 2003, …’un ise 2007 doğumlu oldukları anlaşılmaktadır. Buna göre, tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği, müşterek çocukların yaşları ve ihtiyaçları ile özellikle nafaka yükümlüsü davalı annenin gelir durumu nazara alındığında; hükmedilen iştirak nafakası miktarları biraz fazla olup, TMK.4. maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesine uygun bulunmamış, bu husus bozmayı gerektirmiştir, bu doğrultuda karar bozulmuştur.

 

Bilindiği üzere Türk Medeni Kanunu’nun 327/1.maddesinde; çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderlerin anne ve baba tarafından karşılanacağı hükme bağlanmıştır. Aynı yasanın 328/1. maddesi hükmü gereğince ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir. ( TMK. nun 329/1. maddesi) Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun gelirleri de gözönünde bulundurulur. ( TMK. nun 330/1. maddesi). TMK.’nun 331. maddesine göre; durumun değişmesi halinde hakim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler.

Bozulan karar çerçevesinde İlk Derece Mahkemesi nafaka yükümlüsü annenin ekonomik durumu ile çocukların yaşı, eğitim durumları ve ihtiyaçları da gözetilerek, TMK’nın 4. maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesi de dikkate alınmak suretiyle daha uygun miktar nafakaya hükmetmelidir.