| Okuma Süresi: 6 Dakika
|

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DAHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYINLANDI

AV. METİNCAN UÇAR

İşbu tebliğ Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak dahil tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla çıkartılmış olup 81 ilde gönüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan işletmelere 2018 yılı için yapılacak katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

İşbu tebliğde birtakım tanımlar yer almaktadır ve tanımları şu şekilde sıralamak mümkündür; Anket Formu: tarımsal işletmelerin yıllık teknik, malî veya ekonomik bilgilerinin toplanması için hazırlanan, Avrupa Birliği uygulamaları ile uyumlu soru formunu, Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını, Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği kapsamında oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA): Tarımsal işletmelerin gelir, gider ve faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerinin toplanması, depolanması ve istatistikî değerlendirmelerinin yapılması amacıyla oluşturulan sistemi, ÇMVA Katılım Anlaşması: Verilerin, ÇMVA veri toplama usullerinin uygulanarak toplanacağına ilişkin il müdürlüğü ve çiftçi arasında bir yıllık süreyle imzalanan, her iki tarafın görev ve sorumluluklarını düzenleyen Ek-1’de yer alan belgeyi, İcmal 1: İl müdürlüğü tarafından hazırlanan, çiftçi detayında ÇMVA katılım desteği hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek-2’de yer alan belgeyi, İcmal 2: İl müdürlüğü tarafından İcmal 1’deki bilgilere göre hazırlanan, il detayında ÇMVA katılım desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek-3’te yer alan belgeyi, l ÇMVA Komisyonu: İl müdürü veya il müdür yardımcısı başkanlığında koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürü ve il müdürlüğünde anketör olarak görevlendirilen bir personelden oluşan ve işletmelerin seçilmesinden, formların ön değerlendirmesinden, ihtilafların incelenerek sonuçlandırılmasından, gerekli durumlarda ihtilafların Merkez ÇMVA Komisyonuna iletilmesinden, ödemeye esas icmallerin onaylanmasından sorumlu komisyonu, İl ÇMVA Koordinatörü: Sistemin kurulduğu illerdeki il müdürlüğü koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürünü, İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü, İşletme: Yasal durumu ne olursa olsun, sahip olduğu, ortakçılık, yarıcılık ya da kiralama şeklinde tuttuğu arazide kendi adına bitkisel üretim, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği, arıcılık yapan veya karma üretim yapan eşik değer veya üzeri ekonomik büyüklükteki, tek yönetim altında bulunan ekonomik birimi, Katılım desteği: Katılım anlaşması imzalayarak ÇMVA sistemine dâhil olan ve muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarıyla paylaşan ve verileri Sorumlu Birim tarafından uygulanan testler sonunda doğrulanan işletmelere, her yıl belirlenen miktarda yapılan ödemeyi, Merkez ÇMVA Komisyonu: Sorumlu Birim bünyesinde, ilgili daire başkanının başkanlığında, diğerleri konusunda deneyimli teknik personel olmak üzere toplam beş üyeden oluşan, illerden gönderilen anket formlarının kontrol ve doğrulanmasından ve il ÇMVA Komisyonlarından intikal eden teknik içerikli ve ihtilaflı konuların değerlendirilmesinden sorumlu komisyonu, Muhasebe yılı: 1/1/2017 ve 31/12/2017 yılı zaman aralığını, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı: Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını, Sorumlu Birim: Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü, Tarımsal faaliyetler: Bitkisel üretim ve/veya hayvansal üretim ve bu üretim sonucu elde edilen malların; işletme içerisinde ilk işleme, koruma ve değerlendirilmesi için yapılan faaliyetleri, Veri toplayıcı (anketör): ÇMVA verilerinin çiftçiden anket formu yoluyla toplanmasından ve kontrolünden sorumlu, bu konuda Sorumlu Birimden eğitim almış olan Bakanlık teknik personelini ifade etmektedir.

İşbu tebliğin ödeme esaslarına göre; Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri Sorumlu Birim tarafından yapılan kontroller sonunda doğrulanan tarımsal işletmelere yapılacaktır. Belirtilen tarımsal işletmelere, 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara istinaden işletme başına ve bir defada ödenmek üzere 2018 yılında 600 TL katılım desteği ödenecektir. ÇMVA katılım desteği ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacaktır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il müdürlüklerince hazırlanarak onaylanan İcmal 1’e göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılacaktır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenecektir.

ÇMVA katılım desteği ödemeleri uygulaması, Sorumlu Birim, merkez ve il ÇMVA Komisyonları ile il müdürlükleri tarafından yürütülecektir. İşletmelerin bir muhasebe yılı boyunca gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetlerine ilişkin veriler takip eden yıl içinde, anket yoluyla toplanacaktır. Her işletme için sadece bir anket formu düzenlenecektir. Sorumlu Birim tarafından her bir il için bildirilen sayıda işletme il ÇMVA Komisyonları tarafından Bakanlıkça belirlenen seçim planına göre seçilir. Seçilen işletmelerle il müdürlükleri arasında katılım anlaşması imzalanacaktır. Anket formları Sorumlu Birim tarafından testlere tabi tutularak değerlendirilecek ve sorumlu birim tarafından anket formları doğrulanan işletmeler, kesin icmalleri alınmak üzere il ÇMVA Komisyonuna bildirilecektir.

ÇMVA katılım desteği uygulamasında, il ÇMVA Komisyonlarının çözemediği ihtilaflı durumlar Merkez ÇMVA Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç alınamayan durumlar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilecektir.

İşbu tebliğ de ÇMVA Katılım Desteğinden yararlanamayacak tarımsal işletmeler de yer almıştır. Buna göre;

  • İlgili muhasebe yılında ÇKS’ye ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan,
  • Katılım anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan,
  • Verilerini istenen zamanda ve doğru olarak veri toplayıcılar ile paylaşmayan,
  • Sorumlu Birim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda formları doğrulanmayan,
  • Kendi isteğiyle sistemden çıkan,

Tarımsal işletmeler bu destekten yararlanamayacaktır.

Haksız yere işbu destekten yararlanan tarımsal işletmeler için ne şekilde geri alınacağı da hüküm altına alınmıştır. Buna göre; haksız yere yapılan ödemeler ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınacaktır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacaktır.

2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamındaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılamayacaktır.

İşbu tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girmiş olup hükümleri Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülecektir.

İşbu tebliğ Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak dahil tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla çıkartılmış olup 81 ilde gönüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan işletmelere 2018 yılı için yapılacak katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

İşbu tebliğde birtakım tanımlar yer almaktadır ve tanımları şu şekilde sıralamak mümkündür; Anket Formu: tarımsal işletmelerin yıllık teknik, malî veya ekonomik bilgilerinin toplanması için hazırlanan, Avrupa Birliği uygulamaları ile uyumlu soru formunu, Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını, Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği kapsamında oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA): Tarımsal işletmelerin gelir, gider ve faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerinin toplanması, depolanması ve istatistikî değerlendirmelerinin yapılması amacıyla oluşturulan sistemi, ÇMVA Katılım Anlaşması: Verilerin, ÇMVA veri toplama usullerinin uygulanarak toplanacağına ilişkin il müdürlüğü ve çiftçi arasında bir yıllık süreyle imzalanan, her iki tarafın görev ve sorumluluklarını düzenleyen Ek-1’de yer alan belgeyi, İcmal 1: İl müdürlüğü tarafından hazırlanan, çiftçi detayında ÇMVA katılım desteği hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek-2’de yer alan belgeyi, İcmal 2: İl müdürlüğü tarafından İcmal 1’deki bilgilere göre hazırlanan, il detayında ÇMVA katılım desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek-3’te yer alan belgeyi, l ÇMVA Komisyonu: İl müdürü veya il müdür yardımcısı başkanlığında koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürü ve il müdürlüğünde anketör olarak görevlendirilen bir personelden oluşan ve işletmelerin seçilmesinden, formların ön değerlendirmesinden, ihtilafların incelenerek sonuçlandırılmasından, gerekli durumlarda ihtilafların Merkez ÇMVA Komisyonuna iletilmesinden, ödemeye esas icmallerin onaylanmasından sorumlu komisyonu, İl ÇMVA Koordinatörü: Sistemin kurulduğu illerdeki il müdürlüğü koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürünü, İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü, İşletme: Yasal durumu ne olursa olsun, sahip olduğu, ortakçılık, yarıcılık ya da kiralama şeklinde tuttuğu arazide kendi adına bitkisel üretim, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği, arıcılık yapan veya karma üretim yapan eşik değer veya üzeri ekonomik büyüklükteki, tek yönetim altında bulunan ekonomik birimi, Katılım desteği: Katılım anlaşması imzalayarak ÇMVA sistemine dâhil olan ve muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarıyla paylaşan ve verileri Sorumlu Birim tarafından uygulanan testler sonunda doğrulanan işletmelere, her yıl belirlenen miktarda yapılan ödemeyi, Merkez ÇMVA Komisyonu: Sorumlu Birim bünyesinde, ilgili daire başkanının başkanlığında, diğerleri konusunda deneyimli teknik personel olmak üzere toplam beş üyeden oluşan, illerden gönderilen anket formlarının kontrol ve doğrulanmasından ve il ÇMVA Komisyonlarından intikal eden teknik içerikli ve ihtilaflı konuların değerlendirilmesinden sorumlu komisyonu, Muhasebe yılı: 1/1/2017 ve 31/12/2017 yılı zaman aralığını, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı: Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını, Sorumlu Birim: Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü, Tarımsal faaliyetler: Bitkisel üretim ve/veya hayvansal üretim ve bu üretim sonucu elde edilen malların; işletme içerisinde ilk işleme, koruma ve değerlendirilmesi için yapılan faaliyetleri, Veri toplayıcı (anketör): ÇMVA verilerinin çiftçiden anket formu yoluyla toplanmasından ve kontrolünden sorumlu, bu konuda Sorumlu Birimden eğitim almış olan Bakanlık teknik personelini ifade etmektedir.

İşbu tebliğin ödeme esaslarına göre; Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri Sorumlu Birim tarafından yapılan kontroller sonunda doğrulanan tarımsal işletmelere yapılacaktır. Belirtilen tarımsal işletmelere, 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara istinaden işletme başına ve bir defada ödenmek üzere 2018 yılında 600 TL katılım desteği ödenecektir. ÇMVA katılım desteği ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacaktır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il müdürlüklerince hazırlanarak onaylanan İcmal 1’e göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılacaktır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenecektir.

ÇMVA katılım desteği ödemeleri uygulaması, Sorumlu Birim, merkez ve il ÇMVA Komisyonları ile il müdürlükleri tarafından yürütülecektir. İşletmelerin bir muhasebe yılı boyunca gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetlerine ilişkin veriler takip eden yıl içinde, anket yoluyla toplanacaktır. Her işletme için sadece bir anket formu düzenlenecektir. Sorumlu Birim tarafından her bir il için bildirilen sayıda işletme il ÇMVA Komisyonları tarafından Bakanlıkça belirlenen seçim planına göre seçilir. Seçilen işletmelerle il müdürlükleri arasında katılım anlaşması imzalanacaktır. Anket formları Sorumlu Birim tarafından testlere tabi tutularak değerlendirilecek ve sorumlu birim tarafından anket formları doğrulanan işletmeler, kesin icmalleri alınmak üzere il ÇMVA Komisyonuna bildirilecektir.

ÇMVA katılım desteği uygulamasında, il ÇMVA Komisyonlarının çözemediği ihtilaflı durumlar Merkez ÇMVA Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç alınamayan durumlar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilecektir.

İşbu tebliğ de ÇMVA Katılım Desteğinden yararlanamayacak tarımsal işletmeler de yer almıştır. Buna göre;

  • İlgili muhasebe yılında ÇKS’ye ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan,
  • Katılım anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan,
  • Verilerini istenen zamanda ve doğru olarak veri toplayıcılar ile paylaşmayan,
  • Sorumlu Birim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda formları doğrulanmayan,
  • Kendi isteğiyle sistemden çıkan,

Tarımsal işletmeler bu destekten yararlanamayacaktır.

Haksız yere işbu destekten yararlanan tarımsal işletmeler için ne şekilde geri alınacağı da hüküm altına alınmıştır. Buna göre; haksız yere yapılan ödemeler ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınacaktır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacaktır.

2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamındaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılamayacaktır.

İşbu tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girmiş olup hükümleri Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülecektir.