| Okuma Süresi: < 1
|

ÇEVRE KORUNMASİNDA YENİ ADİM; 29959 SAYİLİ TİBBİ ATİKLARİN KONTROLÜ YÖNETMELİGİ

STJ. AV. EBRU CEYHAN

Çevre Kanunu’na dayanarak çıkarılan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile tıbbi atıkların oluşumundan bertarafına kadar süreçte  tıbbı atıkların kontrolünü düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Yönetmelik ile çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması, geçici depolanması, tıbbi atık işleme tesisine taşınması ve bertaraf edilmesine yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenerek uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

 

İşbu yönetmelik ile korunmaya çalışılan menfaatler genel olarak şöyledir:

–        Tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmemesi

–         Tıbbi atıkların, tehlikeli, tehlikesiz, belediye veya ambalaj atıkları gibi diğer atıklar ile karıştırılmaması

–        Tıbbi atıkların, kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertarafı,

 

Buna yönelik olarak Tıbbi atıkların neden olduğu çevresel kirlenme ve bozulmadan kaynaklanan zararlardan dolayı tıbbi atığın toplanması, taşınması, geçici depolanması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır. Sorumluların bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan dolayı genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır. Tıbbi atıkların yönetiminden sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ve/veya yapılması gereken harcamalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir.

Bakanlık, il müdürlükleri, belediyeler, sağlık kuruluşları bu yönetmelik ile birçok görev ve sorumluluk ile donatılmıştır.