| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

BÜTÜNLEŞİK KAMU MALİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

AV. ZİYA UGUR

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

 

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yayımlandı” 26.06.2018 tarih ve 30460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu yönetmelik, “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan işlemlerin elektronik ortamda ve bütünleşik bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla; ilgili mevzuatında tutulması ya da düzenlenmesi öngörülen defter, kayıt, belge ve benzeri içeriklerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi ile mezkur Kanun kapsamındaki süreçlere yönelik bilişim sistemleri arasındaki birlikte işlerlik standartlarının ve güvenlik politikalarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleme” amacıyla hazırlanmış olup, kamu mali yönetim sistemi ile ilgili olmak üzere, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin sahip oldukları bilişim sistemlerinde yapacakları uyarlamalar ve yürütecekleri bilişim projelerini kapsayacaktır.

 

İlgili bilişim sistemleri arasında uçtan uca entegre iş sürecinin oluşturulması amacına yönelik olarak;

 

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemleri; makroekonomik tahmin ve planlama, mali planlama, bütçe yönetimi, nakit yönetimi, borç yönetimi, gelir yönetimi, kamu personel yönetimi, varlık yönetimi, harcama yönetimi, muhasebe ve mali raporlama, izleme ve değerlendirme, denetim sistemlerinin entegre olmuş sistemler bütünüdür.

 

Entegre sistemler içerisinde; fonksiyonel süreçlerin, merkezi sistemler ile uçtan uca entegre bir şekilde yürütülmesi için idare düzeyinde bulunması gereken mali yönetim kabiliyetlerine ilişkin olarak geliştirilen ve idarelerin talebine bağlı olarak tamamen veya kısmen kullanıma sunulan uygulamaların bütününe referans uygulama denmektedir. Referans uygulamanın geliştirilmesi ve kullanıma sunulması sırasında, başta bulut bilişim, dağıtık veri tabanı olmak üzere güncel yöntem ve teknikler dikkate alınmaktadır. Geliştirilen referans uygulamaya ait kaynak kodlar, ilgili kamu idareleri ile paylaşılacaktır. İlgili kamu idareleri ile paylaşılan kaynak kodların kullanım esasları ve bu konuda geçerli olacak diğer teknik kısıtlamalar, Sayıştay’ın uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlık tarafından belirlenecektir.

 

Standart Belge Raporlama, işbu yönetmelik kapsamında bilişim sistemleri arasında dolaşıma konu edilecek elektronik belgelere ilişkin standartlar ve ilgili diğer standartların, merkezi otorite veya otoriteler tarafından belirlenmesi ile yayımlanmasına yönelik teknik ve idari süreci ifade etmektedir. e-Belge ve raporların hazırlanması sırasında geçerli olacak kod listelerinin sunulması ve belirlenen standartlara uyumun sağlanması, bir kodlama sunucusu aracılığıyla yapılacaktır.

 

Kamu idareleri tarafından düzenlenen veya harcama süreçlerinde alınan faturalarda e-Fatura kullanılabilir. Bu kapsamda e-Fatura, UBL-TR fatura formatı esas alınarak oluşturulur ve muhatabına e-Fatura uygulaması aracılığı ile ulaştırılacaktır.

 

Bakanlık işbu sistem kapsamında belirli konu, süreç veya belgeler açısından gerçekleştirme belgeleri ile diğer belgelerin, Standart Belge Raporlama kapsamında olmak üzere, elektronik ortamda oluşturulması, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı zorunluluğunu getirebilir. Gerçekleştirme belgeleri ve diğer belgelerle ilgili işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi sırasında yapısal dosya formatlarının yanı sıra yapısal olmayan dosya formatlarının da (kâğıt belgelerin taranması sonucunda elde edilenler dahil) kullanılmasına izin verebilir. e-İmzalı veya ıslak imzalı belgelerin muhafazası ve muhasebe birimlerine ibraz işlemlerini idareler ve/veya işlemler bazında farklılaştırabilecektir. Elektronik defter ve belgeler ilgili mevzuatında belirlenen sürelerde, istenildiğinde ibraz edilmek üzere elektronik ortamda muhafaza edilecektir.