| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

BÖLGE İDARE MAHKEMESİNDE GÖREV ALANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MECLİSTE

STJ. AV. EBRU CEYHAN

Bölge idare mahkemelerinin, idare mahkemelerinin ve vergi mahkemelerinin görevlerini düzenleyen 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasına dair Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı meclistedir. Bu tasarı ile bölge idare mahkemelerinde daire başkanı ve üyelerinin görevlerinde değişikliğe gidilmiş; mahkeme başkanlarının yanı sıra daire başkanlarının ve üyelerinin de görevleri açıklanmıştır.

 

Bölge İdare Mahkemesi başkanı Bölge İdare Mahkemesinde mahkemeyi temsil ile görevli olup genel yönetim işlerini yürütmektedir.

 

Taslak Kanun ile mahkeme başkanının görevleri arasına ekleme yapılmıştır olup şöyledir:

–    Bölge idare mahkemesi memurlarını denetlemek veya denetletmek, personelden kendisine doğrudan bağlı olanlar hakkında ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak.

–    Hukukî veya fiilî nedenlerle bir dairenin kendi üyeleri ile toplanamadığı hâllerde ilgisine göre diğer dairelerden üye görevlendirmek.

Tasarı ile getirilmesi teklif edilen yeniliklere aşağıda detaylıca yer verilmiştir.

Daire başkanlarının görevleri şunlardır:

a) Dairelerinde uyumlu, verimli ve düzenli bir çalışmanın gerçekleşmesini ve işlerin makul süre içinde incelenmesini ve karara bağlanmasını sağlamak, dairenin kendi kararları arasında meydana gelen farklılık ve uyumsuzlukların giderilmesi için tedbirler almak.

b) Dosyayı, inceleyecek üyeye havale etmek ve kararların zamanında yazılmasını sağlamak.

c) Personelin özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve izin isteklerini düşünceleriyle birlikte adalet komisyonuna aktarmak.

d) Dairede görevli yazı işleri müdürlüğünün işleyişini denetlemek ve personel hakkında ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak.

e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

 

Bölge İdare Mahkemesi Üyelerin görevleri şunlardır:

a) Daire başkanı tarafından verilen dosyaları gerekli şekilde ve zamanında inceleyerek heyete sunmak, düşünce ve görüşlerini bildirmek ve kararları yazmak.

b) Dairelerindeki duruşma ve müzakerelere katılmak.

c) Dairenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasının sağlanmasında ve işlerin makul süre içinde incelenip karara bağlanmasında daire başkanına yardım etmek.

d) Bu Kanun uyarınca daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

4. Bölge idare mahkemesi başkanının yokluğunda, adalet komisyonu ve dairedeki görevler hariç olmak üzere, en kıdemli daire başkanı başkana vekâlet eder.

 

İş bölümünü belirleme yetkisi Bölge İdare Mahkemesi başkanlara kurulunun yetkileri arasından çıkarılmıştır ancak yetki uyuşmazlıkları hala Başkanlar Kurulundadır. Bölge idare mahkemelerinde iş bölümü Hakimler Ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenecektir.

 

Başkanlar kurulundan alınarak Bölge idare mahkemesi başkanına verilen diğer bir yetki ise Hukuki veya fiili nedenlerle bir daire toplanamazsa diğer dairelerden üye görevlendirmektir.

 

Bölge idare mahkemelerinin yapısında getirilmesi teklif edilen bir diğer değişiklik ise iki dairenin de ortak görev alanına giren davalarda ilgili dairenin isteği üzerine o dairelerin birlikte yapacakları toplantıda davanın karara bağlanması yoludur. Bu şekilde incelenecek davalarda toplantıya daire başkanlarından kıdemli olanları katılacak olup 5 kişi ile toplantı yapılacaktır.