| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

“BİR UÇAK BİLETİ SATIŞ FİRMASI OLAN VERİ SORUMLUSU HAKKINDAKİ ŞİKAYETLE İLGİLİ” KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 06.02.2020 TARİHLİ VE 2020/86 SAYILI KARAR ÖZETİ

MGC LEGAL

Özet: İlgili kişi tarafından bir uçak bileti satış firmasına yapılan e posta değişikliği talebinin reddedilmesi üzerine veri sorumlusu kurum tarafından talimatlandırılmıştır. Buna binaen ilgili kişinin ikinci kez yönelttiği aynı talebine cevap verilememesi üzerine somut olay bakımından veri sorumlusuna başvuru usul ve esasları hakkındaki tebliğe aykırı olarak gerekli idari tedbirlerin alınmadığını bahisle veri sorumlusuna 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Karar: İlgili kişinin uçak bileti satış firmasına kayıtlı e-posta adresinin değiştirilmesi talebi ile başvurmuş fakat veri sorumlusu tarafından değişiklik işlem yapılamadığını gerekçe göstererek reddedilmiştir.
İlgili kişi tarafından kuruma yapılan başvuru değerlendirilerek kişinin kimliğinin tanımlanamadığı noktasından hareketle, talebinin reddedilmesi, 6698 sayılı KVKK (Kanun) aykırı olmadığını ancak red gerekçesinin kimliğinin belirlenemediği değil de üyelik e posta adreslerinde değişiklik yapılamaması halinde veri sorumlusunun, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe aykırılık teşkil eder bu yüzden her türlü idari ve teknik tedbirleri alması hususunda Şirketin talimatlandırılmasına karar verilmiştir.

 

Müteakiben ilgili kişinin, aynı veri sorumlusu hakkındaki ikinci şikayet başvurusunda bu sefer KEP hesabını kullanarak veri sorumlusunun e- mail adresinin değiştirilmesini talep etmiştir. Bu taleplerin veri sorumlusuna ulaşmasına ve okunmasına rağmen 30 gün içerisinde cevaplanmadığını bahisle uyuşmazlık yeniden kurum nezdinde incelemeye alınmıştır. Veri sorumlusu savunmasında, şikayete konu başvurunun tebliğden sayılan yöntemlerden biriyle gerçekleştirilmediğini bu nedenle talebin işleme alınmadığını, KEP adresiyle yapılan başvurunun ise yoğunluk sebebiyle gözden kaçırıldığını, talep fark edildiğinde ise güncellemelerini gerçekleştirdiğini beyan etmiştir.
Konunun incelemesi neticesinde özetle;

  • – Kişisel Verileri Koruma Kurulunun, veri sorumlusunun ilgili kişi başvurularını etkin bir şekilde sonuçlandırma yükümlüğünün bulunduğunu ancak başvurulara cevap verilmemesi yada cevabın yetersiz bulunması durumunda kanunda düzenlenen idari bir yaptırım türü bulunmadığını fakat somut olay incelendiğinde veri sorumlusunun başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırması için her türlü teknik ve idari tedbiri alması yönünde kurul tarafından talimatlandırıldığı, bu talimata rağmen KEP üzerinden yapılan başvuru, iletilmesinden itibaren yedi dakika sonra okunduğu anlaşıldığına rağmen başvurunun cevaplandırılmadığı ve kurul tarafından verilen talimata uygun davranılmadığını tespit edilerek, Kanunun 15 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden veri sorumlusu hakkında Kanunun 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi uyarınca 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına

karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 06/02/2020

Karar No: 2020/86

 

Karar Linki: https://kvkk.gov.tr/Icerik/6732/2020-86