| Okuma Süresi: 3 Dakika
|

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NA SUNULDU

STJ. AV. EBRU CEYHAN

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 18/04/2017 tarihinde Başbakanlığa sunulan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı” içinde düzenlenen Sosyal Güvenlik Kurulu alacaklarının yapılandırmasına ilişkindir.

 

NEDİR BU TASARININ KONUSU?

18/04/2017 tarihinde Bakanlar Kurulunca Başbakanlığa bir kanun tasarısı sunulmuş olup tasarı bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkindir. Bu tasarı ile 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamına giren alacak türleri ve alacaklı idareler esas alınarak bu idarelerin 31/3/2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacakları yine anılan Kanunda düzenlenen şartlara uyumlu olarak yapılandırılmaktadır. Yeniden yapılandırma hükümleri esasen 1/7/2016 tarihinden sonraki dönemleri kapsamakla birlikte 6736 sayılı Kanun kapsamında başvuru yapmamış borçlulara da yeni düzenlemeden yararlanma imkânı getirmektedir.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri, su ve kanalizasyon idareleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu kesinleşmiş alacakları yapılandırma kapsamında olup işbu çalışmada Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yapılandırılması incelenecektir.

DEĞERLENDİRMELERİMİZ

Tasarı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun bazı alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

 

–    2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup Tasarının         yayımlanacağı tarihten önce tahakkuk ettiği halde Tasarının yayımı         tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve;

 

a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, 

b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

 

1) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar,

3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

4) Tarımsal faaliyette bulunanlar,

 

c) Kamu idarelerinde;

1) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili Kanun’larında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar,

2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili Kanun’larında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar,

 

Aşağıdaki kalemlerde yapılandırmadan faydalanabilecektir. Bu kişiler 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu öncesi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kategorilerinden birine giren kişilerdir.

Buna göre;

–    Sigorta primi,

–    Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,

–    işsizlik sigortası primi,

–    topluluk sigortası primi alacakları,

–    Tasarıya göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primleri

–    SGK tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacak asılları
İle bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklar yapılandırma kapsamındadır.

Tasarının Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarını düzenleyen diğer bir maddesi olan 10. Maddesi ile ise;

–    Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra eski adıyla Bağ-Kurlu olan ve yukarıda b-1,2,3,4 olarak sayılan kapsamda sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ödenmesi gereken, 2016 yılı Şubat ayı ve öncesine ait sosyal güvenlik destek primleri ile bunlara bağlı gecikme zammı alacaklarının,

Yapılandırılması öngörülmüştür.

Tasarı ile getirilmesi önerilen yapılandırmadan faydalanan eski adıyla Bağ-Kurlu olan ve b-1,2,3,4 olarak sayılan sigortalıların ve 5510 sayılı Kanun’un Ek 5 ve 6. Maddeleri kapsamındaki sigortalıların yapılandırmadan faydalanmaları halinde yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarını bulunmakla birlikte bunları taksitlendirmiş/yapılandırmış ise genel sağlık sigortasından faydalanmak için borçlarının ilk taksitini ödemeleri ve yükümlülüklerini yerine getiriyor olmaları gerekmektedir.

 

Tasarı Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu bulunan işvereni de ilgilendirmektedir.

Tasarıya göre;

–    Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçi tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ve ferileri yapılandırma öngörülmüştür. Ancak işçi tutarı sigorta primleri 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylarda bitirilmiş projeler olmalı ve Tasarının Kanun olarak yayım tarımından önce SGK tarafından resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.

SGK tarafından kesilen idari para cezaları için ise; 

–    2017 yılı Mart ayı ve önceki aylarda işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları yapılandırmaya konudur. Bu idari para cezası asıllarının %50’sinin  ve belirli süre için bu tutara uygulanacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı toplamının Tasarıya uygun ödenmesi halinde idari para cezasının kalan %50si ile ferilerinden tamamen vazgeçilecektir.

–    SGK tarafından kesilmiş ve yukarıdaki kapsama giren  alacakların asıllarının Tasarı yürürlüğe girmeden önce ödenmesi ancak ferilerinin ödenmemiş olması halinde  aslı ödenmiş feri alacağın %40’ının bu Tasarıda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi ile kalan %60’ın tahsilinden vazgeçilecektir.

 

Yapılandırmadan faydalanmak için;

–    30.06.2017 tarih sonuna kadar idareye başvuru,

–    SGK’ya başlı tahsil dairelerine ödenecek tutarın il taksitini 31/08/2017 tarihine kadar ve diğer taksitleri de ikişer aylık dönem halinde ve en fazla 18 eşit taksitle ödeme,

 

Zorunluluğu öngörülmektedir. 

Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit süresi içinde peşin ödenmesi halinde birçok fazladan indirim planlanmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT VE İÇTİHAT

17/04/2017 tarihli Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı