1

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

9.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’de 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2’nci maddenin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

      6736 Sayılı Kanun’dan Yararlanma Hakkını Kaybedenler, Tebliğ’in 3. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; 6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında, Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 27/1/2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen ve ödemede gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkânı sağlanmıştır. Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmek ise aşağıda sayılan şartların varlığına bağlanmıştır.

1.     6736 sayılı Kanunun 2, 3 veya 4’üncü maddeleri ile 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası kapsamında borçların yapılandırılmış olması,

2.     27/1/2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarların süresinde ödenmemesi nedeniyle Kanun hükümlerinin ihlal edilmiş olması,

3.     İhlale neden olan tutarların, ödenmesi gereken tarihten 27/1/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre (her ay ve kesri) için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi, gerekmektedir.

 

Taksit Sürelerinin Uzatılması, Tebliğ’in 4. maddesinde belirtilmiştir. 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 11 inci maddenin onuncu ve onbirinci fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak üzere, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.

Bu fıkra kapsamında uzayan ödeme süreleri için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak ve tercih edilen taksit süresine ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

 

     6736 sayılı Kanun hükümlerini ihlal edilmesi halinde, ihale konu borçlarını 6183 sayılı Kanun çerçevesinde tecil ve taksitlendirme hükümlerine göre ödemekte olan borçluların, 6736 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesi hükmünden yararlanmak istemeleri halinde ilgili vergi dairelerine başvurmaları ve yapılandırmanın ihya edilmesini talep etmeleri gerekmektedir.                      Peşin ödeme seçeneğini tercih ederek borçlarını yapılandıran ve Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara geçici 2 nci madde kapsamında 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ihlale konu tutarları ödeme imkânı sağlanmıştır. Bu süre içerisinde de ödeme yapılmaması durumunda Kanundan yararlanma hakkı kaybedilecektir.