| Okuma Süresi: 3 Dakika
|

687 Sayılı KHK Resmi Gazete’de Yayımlandı

MERVE KÜTÜKÇÜOĞLU
687 Sayılı KHK Resmi Gazete’de Yayımlandı

Kararnamenin Getirdiği Yenilikler Nelerdir?

Müsadere Edilen Şirket, Ortaklık Payları ve Varlıklar Hakkında Düzenleme

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (“CMK”) 133. maddesi ile hangi şirketlerin yönetimine kayyım tayin edildiği düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, faaliyeti çerçevesinde suç işlendiği hususunda kuvvetli şüphe duyulan ve maddi gerçekliği ortaya çıkarmak için bir kayyım tayinin gerekli görüldüğü şirketlere kayyım atanmaktadır.

Terörle Mücadele Kanunu ile terörizmin finansmanının 10.11.2016 tarihli ve 6758 sayılı olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında Kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabul edilmesine dair Kanun’un 19. maddesinde ise yukarıda bahsi geçen CMK’nın 133. maddesi uyarınca kayyum atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkilerinin hakim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu‘na devredilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Kararname ile kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılan şirketlerin, ortaklık paylarının ve varlıklarının; Terörle Mücadele Kanunu ile terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı müsaderesine karar verilmesi halinde müsadere kararının; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satış ve tasfiye edilmesi suretiyle yerine getirileceği açıklanmıştır. Satış ve tasfiye sürecinde şirket, ortaklık payları ve varlıkların yönetiminin atanan yöneticiler tarafından yürütülmesine devam edilecektir. Satış veya tasfiyeden elde edilen gelirler Hazineye irat kaydedilecektir.

Kış Lastiği Kullanımına Getirilen Zorunluluk Hakkında Düzenleme

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu‘na 65. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 65/A maddesi eklenmiş ve eklenen bu yeni madde ile kış lastiğinin kullanımının zorunlu olduğu araçların hangileri olduğu hakkında yasal düzenleme getirilmiş olmuştur.

Yeni madde ile yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları gerektiği, illerin hava ve iklim şartlarına göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yılın belirli dönemi için zorunlu tutulması yetkisinin valiliklere devredilebileceği; düzenleme ile getirilen yükümlülüğe uymayan araçların işletenine 625 Türk Lirası tutarında idari para cezası verileceği ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verileceği hüküm altına alınmıştır.

İşsizlik Sigortası Hakkında Düzenleme

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici maddeler ile 31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için 01.02.2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından işe alınanların, işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları gerekecektir.

Buna göre, 2016 yılı aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, işverenlere SGK’ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle destek ödemesi yapılacaktır.

İşverenler aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde bu uygulamadan yararlanamayacaklardır.

Ancak, SGK’ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece söz konusu uygulamadan yararlanabileceklerdir.

Bankacılık Kanunu’ndaki Zimmet Suçuna İlişkin Getirilen Düzenleme

5411 sayılı Bankacılık Kanunu‘nun 160. maddesi zimmet suçunu “kişinin kendine veya başkasına menfaat sağlaması” şeklinde düzenlemekte ve bu durum fiili olarak kredi verilmesini zorlaştırmaktaydı. Zira, Banka çalışanlarının, yöneticilerinin kullandırmış oldukları kredilerde batık olduğunda onların zimmet suçuna ilişkin sorumlulukları mevcuttur.

KHK ile 160. maddeye eklenen hüküm ile “Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun” olmak kaydıyla verilmesi kaydıyla kredilerin ödenememesi, ekonomik durum sebebiyle yapılandırma ve yeniden taksitlendirilmesi durumu artık zimmet suçu olarak kabul edilmeyecektir. Bu düzenlemeden banka görevlilerinin yararlandığı kadar aynı zamanda mevcut davalarda onları azmettirme veya onlara iştirak etmekle suçlanan kredi alan kişilerde yararlanabilecektir.

Özel Eğitim Kurumu Kanunu’nda Değişiklik

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda yer alan “öğrenci etüt eğitim merkezleri” ibaresi ve tanımı yürürlükten kaldırılarak, yerine “sosyal etkinlik merkezleri” ibaresi eklenmiştir.

Sosyal etkinlik merkezileri” ise söz konusu kanunda, il milli eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında yapılan ve bakanlıkça onaylanan ortak iş birliği protokolleri çerçevesinde, bakanlığın verdiği iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile belediyelerce açılan ve işletilen, ilköğretim veya ortaöğretim öğrencilerinin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar yaptığı, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumları olarak tanımlanmıştır.

Bu kapsamda dönüşüm programına alınan öğrenci etüt eğitim merkezleri hariç olmak üzere, halen faaliyette olan öğrenci etüt eğitim merkezleri faaliyetlerine 01.07.2017 tarihine kadar devam edebilecek. En geç 29.07.2017 tarihine kadar özel öğretim kurumlarından birinin gerektirdiği şartlara uygun hale getirilmeyen ve buna göre kurum açma izni düzenlenmeyen öğrenci etüt eğitim merkezleri hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanacaktır.

KHK’lerle Kapatılan Radyo ve Televizyonların Yayın Haklarının, Frekans Ve Kanal Kullanımının İhya Edilmesi Hakkında Düzenleme

Bu düzenleme ile Bakanlar Kurulu kararıyla ülke genelinde ilan edilen OHAL kapsamında yürürlüğe konulan KHK’lar gereğince kapatılan özel radyo ve televizyonların, 15.07.2016 tarihi itibarıyla sahip oldukları yayın lisansları, yayın hakları, frekans ve kanal kullanımı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK”) nezdindeki benzeri izinleri maliye bakanlığının bu yöndeki talebi üzerine RTÜK tarafından ihya edilecektir.

Bu lisans ve haklar ile frekans, kanal kullanımı ve RTÜK nezdindeki benzeri izinlerin Maliye Bakanlığı’nca veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca kapatılan özel radyo ve televizyonlara ait diğer varlıklarla birlikte ya da ayrı ayrı satılması durumunda, bunların yeni alıcıları adına devri ve tescili işlemleri, fonun bildirimi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasını müteakip başkaca bir işleme gerek kalmaksızın en fazla bir ay içinde tamamlanacaktır.