| Okuma Süresi: 3 Dakika
|

244 SIRA NO.LU MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ

AV. ZİYA UGUR

244 SIRA NO.LU MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

Havza-i Fahmiye olarak bilinen taşkömürü havzasının sınırları 17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 289 sayılı Teskere-i Samiyye (Başbakanlık Teskeresi) ile belirlenmiş olup, daha sonra bu sınır 1958 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile genişletilmiştir.

Belirlenen bu sınırlar dahilinde kalan taşınmaz mallar Hazine adına tescil edilmiştir. Bu sahada zilyetlik yoluyla taşınmaz mal edinilmesi 1986 yılına kadar yasaklanmıştır. 05.06.1986 tarih ve 3303 sayılı “Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun” ile bu yasak kaldırılmış ve havzadaki arazilerin zilyetlik yoluyla özel mülkiyete konu edilmelerine imkân sağlanmıştır. Ancak uygulamada zilyetlik süreleri ile ilgili sorun çözümlenememiştir. Bu durum bölgenin sosyo-ekonomik gelişimini de olumsuz yönde etkilemiştir.

Sorunun çözümü ile ilgili olarak, Havza-i Fahmiye sınırları içinde kalmaları nedeniyle Hazine adına tescil edilmiş bulunan taşınmaz malların zilyetlik durumu araştırıldıktan sonra hak sahiplerine bedelli devrine ilişkin işlemlerin aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

BAŞVURU:

Hak sahiplerinin örneği 07.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yer alan ekli dilekçe  ile kadastro işlemlerinin kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde devrini istedikleri taşınmaz malların bulunduğu defterdarlık veya mal müdürlüklerine başvuracaktır.

DEVİR ŞARTLARI:

3303 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında bedelli devir hükümlerinden yararlanmak için;

  • Hak sahiplerinin süresi içinde başvuruda bulunmuş olması,
  • Devri istenen taşınmaz malın 14.11.1999 tarihinden önce yapılan tapulama ve kadastro çalışmaları sonucunda hükmen de olsa Hazine adına tescil edilen taşınmaz mallar ile tescil harici bırakılan Devletin hüküm tasarrufu altındaki yerlerden olması,
  • Taşınmaz malın, 1958 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile genişletilen sınırları da dahil olmak üzere, Havza-i Fahmiye sınırları içinde olması,
  • Taşınmaz malın, 3303 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde sayılan yerlerden olmaması,
  • Devir talebinde bulunanların; tapu kütüğünün beyanlar hanesinde taşınmazın zilyedi/kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişiler veya bunların kanuni ya da akdi halefleri olması,”

gerekecektir.

DEVİR KONUSU YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN MİKTARLARI:

3303 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre bedelli devir konusu yapılacak yerlerin miktarı konusunda da sınırlama olacaktır. Buna göre; 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14’üncü maddesinde belirtilen miktarlara kadar bedelli devir yapılabilecektir. Kadastro Kanununun 14’üncü maddesi, sulu arazide 40, kuru arazide 100 dönümlük alanlar kazandırıcı zaman aşımı yoluyla edinilebilecektir. Bu nedenle, hak sahiplerine sulu arazide 40 ve kuru arazide 100 dönümden fazla taşınmaz mal devre konu edilmeyecektir. Devir konusu yapılmayacak taşınmaz mallar 3303 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde belirtilmiştir. Taşınmaz malların hak sahiplerine devri sırasında alınacak bedelin hesaplanmasında esas alınacak tutar, 492 sayılı Harçlar Kanunun 63’üncü maddesinde açıklanan harca esas değer olacaktır.

DEVİR BEDELİNİN ÖDENMESİ VE ECRİMİSİL

Taşınmaz mallar için belirlenen devir bedeli, peşin ya da taksitle ödenebilecek olup taksitle ödenmesi durumunda, bedelin dörtte biri idarenin devir kararının tebliğinden itibaren otuz gün içinde, kalanı ise en çok yirmi dört ayda ve dört eşit taksitle ve kanuni faizleri ile birlikte ödenecektir.

Taksitle ödeme hallerinde hak sahiplerinden, bu Tebliğe ekli taahhütname alınacaktır. İki nüsha olarak düzenlenecek taahhütnamenin birisi, hak sahibine ait olacaktır. Taksitler, en çok 24 ayda ve dört eşit taksitte alınacak olup taksitler, kanunî faizleri ile birlikte tahsil edilecektir. İlgililerin kabul etmeleri halinde; taksit tutarları, daha kısa zamanda ve daha az sayıdaki taksitle de ödenebilecektir.

Hak sahibi olan kullanıcılardan ecrimisil alınmayacak olup tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilecek başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedeli satış bedelinden mahsup edilecektir. Satış bedelinden fazlası iade edilemeyecektir.

İFRAZ İŞLEMLERİ:

3303 sayılı kanunun Ek 1. maddesine göre; ifraz işlemleri fiilî duruma göre; yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılacak ve tüm masraflar hak sahiplerince karşılanacaktır. İfraz işlemlerinde, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Uygulama Yönetmelikleri hükümleri uygulanmayacaktır.

DEVİR VE TESCİL İŞLEMLERİ:

Taşınmaz malların bedelinin peşin veya taksitle ödenmesi durumunda; bedelin tamamı ve kanunî faizleri ve varsa diğer giderleri tahsil edildikten sonra hak sahibi adına tescil edilecektir.

Hak sahiplerinin kanunî veya akdî halef olmaları ve sayılarının birden fazla olması halinde, taşınmaz mal, mümkünse müstakil mülkiyet, değilse, bu kimselerin payları oranında ve müşterek mülkiyet esaslarına göre tescil edilecektir.  Tescil işlemi için tapu sicil müdürlüklerine yazılacak yazılarda 3303 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen şerh ile 3’üncü maddesinde belirtilen sınırlamaların beyanlar hanesinde gösterilmesi istenecektir. Peşin ödemelerde, bedel tebligatı izleyen otuz gün içinde ödenecektir.

DEVİR BEDELLERİNİN ÖDENMEMESİ

Taksitle ödemelerde, bedel dörtte birinin tebligatı izleyen otuz gün içinde yatırılacaktır. Taksit bedellerinin belirlenen sürede ödenmemesi halinde kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle geçmiş dönemlere ait taksit tutarları son taksit süresi sonuna kadar tahsil edilecektir.

Son taksit süresi sonuna kadar herhangi bir sebeple ödenmemiş taksit bedeli ile buna ilişkin faizin bulunması halinde hak sahipliği ortadan kalkacak ve tahsil edilen bedeller ilgilisine faizsiz olarak ödenecektir.

RET İLE SONUÇLANMIŞ TESCİL DAVALARI:

3303 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi hükmüne göre; evvelce açılan davalarda, taşınmaz malın kömür havzasında kalması nedeniyle verilen tescil taleplerinin reddine dair kararlar muhkem kaziye (Kesin hüküm) teşkil etmeyecektir.

Bu hüküm, yeniden tescil davası açma yanında, zilyetlikle edinme için de geçerli olacak olup Kadastro yapılacak yerlerde, zilyetlikle edinme konusundaki tüm şartların mevcut olması halinde, kesin hükme bakılmaksızın, ilgililer adına tespit ve tescil yapılabilecektir.

KANUNLARIN UYGULANMASI YETKİSİ:

Bu tebliğ kapsamında ilgili her türlü işlemleri yapmaya, illerde defterdarlıklar, ilçelerde mal müdürlükleri yetkili olacaktır. Tereddüt edilen konularda, mal müdürlükleri defterdarlıklardan, defterdarlıklar da Bakanlıktan görüş alacaklardır.